ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubsko 18532
Podstawa prawna działania 7577
Statut Gminy 128
Burmistrz Lubska 8796
Liczba mieszkańców 5253
Strategia rozwoju gminy 108
Raport o stanie gminy 0
Urząd Miejski 13456
Regulamin organizacyjny 3970
Adresy i telefony 0
Jednostki Organizacyjne Gminy 4615
Żłobek Nr 1 10757
Przedszkole Nr 1 5274
Przedszkole Nr 2 6115
Przedszkole Nr 3 3884
Przedszkole Nr 5 4664
Szkoła Podstawowa Nr 1 5939
Szkoła Podstawowa Nr 2 6536
Szkoła Podstawowa Nr 3 10582
Szkoła Podstawowa w Górzynie 4276
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9695
Ośrodek Sportu i Rekreacji 5474
Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku 6077
Spółki z udziałem Gminy 2320
PGKiM Sp. z o.o. 19792
LWiK Sp. z o.o. 3234
ZZO Sp. z o.o. 0
Instytucje kultury 2508
Sołectwa w Gminie 9665
Rada Miejska w Lubsku 10503
Radni 7269
Uchwały Rady Miejskiej 1981329
Projekty Uchwał 52317
Posiedzenia Rady Miejskiej 73276
Protokoły z głosowań 5591
Regulamin Rady Miejskiej 0
Skład Rady poprzednich kadencji 14818
Transmisja obrad 6685
Klauzula informacyjna 0
Interpelacje 8311
Raport o stanie gminy 5336
Młodzieżowa Rada Miejska 4889
Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej 5903
Obwieszczenia - wybory 7274
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 31728
Skład Komisji 773
Zakres działania Komisji 746
Przepisy prawne 2194
Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1785
Instytucje pomocowe 755
Punkt Informacyjno Konsultacyjny 2172
Kontakt 2340
Dyżur GKRPA 776
Posiedzenia GKRPA 2087
Leczenie odwykowe 1244
Przymusowe leczenie osób uzależnionych od narkotyków 2514

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia i komunikaty 1037446
Druki 141785
Jak załatwić 538451
Wydziały 335097
Sprawy 410786
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 23940
Akty prawne 5504981
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Uchwały Składu Orzekającego RIO 18292
Zarządzenia Burmistrza 4610526
Interpretacje 7090
Wykonanie budżetu 51439
Sprawozdania z wykonania budżetu 5604
Sprawozdania Rb 5928
Sprawozdania finansowe 10615
Zamówienia publiczne od 2021 r. 3288
Plan postępowań o udzielenie zamówień 3532
Zamówienia publiczne do 2020 r. 2216653
Plan postępowań o udzielenie zamówień 7475
Zamówienia do 130 tys. 384252
Zamówienia na Platformie Zakupowej 7186
Zamówienia w BIP 65343
Regulamin 6862
Zawarte Umowy 226775
Inwestycje celu publicznego 12096
Inwestycje celu publicznego 2021 17630
Inwestycje celu publicznego 2022 333
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 80267
Plany zagospodarowania 3959
Projekty planów zagospodarowania 1346
Portal Informacji Przestrzennej 0
Studium 3494
Przetargi 701585
Nieruchomości - wykazy 112329
Sprzedaż nieruchomości 853954
Najem 241098
Dzierżawy 463834
Ochrona Środowiska 1774
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 435398
Program Ochrony Środowiska 25667
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 59052
Usuwanie azbestu 25098
Zużyty sprzęt elektroniczny 19644
Ewidencja zezwoleń 18291
Wniosek 7185
Odpady komunalne 26250
Odpady w gospodarstwach 1871
Oświadczenia majątkowe 1218972
Wzory oświadczeń i podstawa prawna 18739
Treść oświadczeń majątkowych 769831
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 522813
Wzory dokumentów 27121
Oświata 6059
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych 22175
Szkoły i przedszkola niepubliczne 6390
Dowozy szkolne 11686
Rejestry i Ewidencje 20042
Rejestry 27134
Ewidencje 6686
Archiwum Zakładowe 16225
Rejestr działalności regulowanej 5932
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 9392
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 4551
Rejestr Instytucji Kultury 34925
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności 122
Rejestr zbiorów danych osobowych 5089
Ewidencja kąpielik 8542
Protokoły pokontrolne 11371
Audyty 1259
Plan audytu 4008
Sprawozdania z audytu 7252
Kontrole 2488
Kontrole podatkowe 5988
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 2311
Zgromadzenia publiczne 7490
Petycje 23256
Wybory, referenda 6296
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 13821
Prezydent 2020 31283
Parlament 2019 15684
PE 2019 19358
Wybory samorządowe 2018 29792
Konsultacje z mieszkańcami 1255
Działalność telekomunikacyjna 13152
Nabór na wolne stanowiska 801309
Wymagane dokumenty 14374
Podpisywanie dokumentów za zgodność z oryginałem 5208
Cyberbezpieczeństwo 2905
Informacje dla pracowników 1017
Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa 38838
Statut, uchwały 7204
Skład Zarządu 13015
Skład Komisji Rewizyjnej 6650
Wzory deklaracji i wniosków 7944
Terminy składania wniosków, posiedzenia Zarządu 2355
Kodeks etyki 2980

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 68515
Adresy i Telefony 272761
Redakcja Biuletynu 19775
Statystyki 9960
Rejestr zmian 2619077
Mapa serwisu 9651
O biuletynie 19043
Nieudostępnione w BIP 26035
RODO w Urzędzie 30233
Polityka prywatności 2653
Deklaracja dostępności 1587
Dostępność architektoniczna 5440
Koordynator do spraw dostępności 3740
« powrót do poprzedniej strony