ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Zasiłek dla opiekuna

Wydział: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Ogłoszono dnia: 2014-05-16 14:20:26

Termin załatwienia

-

Miejsce załatwienia

ul. Powstańców Wlkp. 3, pokój nr 1

Telefon kontaktowy

68 457 62 65 / 68 457 62 64 / 68 457 62 63

Sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.
W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.
Prawo do zasiłku  dla opiekuna będzie przysługiwało za okresy od 1 lipca 2013r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia ustawy dotyczącej zasiłku dla opiekuna oraz od dnia wejścia w życie ustawy o wypłacie zasiłków dla opiekunów i prawo do niego może być ustalone na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności osoby wymagającej opieki pod warunkiem, że spełnione są przesłanki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego w brzmieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych obowiązującej w dniu 31 grudnia 2012r. (prawo do zasiłku ustalmy do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia) lub bezterminowo w przypadku wydania orzeczenia na stałe.

Miejsce odbioru

ul. Powstańców Wielkopolskich 3


Adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Lubsku

pl. Wolności 1

68-300 Lubsko

Wymagane Dokumenty

W celu otrzymania zasiłku dla opiekuna konieczne jest złożenie wniosku  (wniosek – do pobrania w Wydziale),  oraz:
 • oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń,
 • oryginał orzeczenia o niepełnosprawności/znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku gdy po 30.06.2013 r. uzyskano nowe orzeczenie (którego brak jest w dokumentach sprawy).
Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego Wydział Spraw Społecznych  ma prawo żądać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Czas realizacji

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.
W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

Uwagi

Kto może ubiegać się o przyznanie zasiłku dla opiekuna?
Zasiłek dla opiekunów przysługuje tylko i wyłącznie dla osobom, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne i utraciły do niego prawo z dniem 1 lipca 2013r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji administracyjnej ustalającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Przesłanką uzasadniającą przyznanie zasiłku dla opiekuna będzie spełnienie warunków jakie uprawniały do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r. Do przesłanek tych zaliczamy w między innymi:
 • rezygnację lub nie podejmowanie zatrudnienia z uwagi na sprawowaną opiekę nad osobą niepełnosprawną;
 • osoba niepełnosprawna powinna legitymować się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osoba sprawująca opiekę nie może być uprawniona miedzy innymi do świadczeń emerytalno-rentowych.
 
Kiedy zasiłek dla opiekuna nie przysługuje?
Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:
 • osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub
 • na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.
Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobom które pobierały świadczenie pielęgnacyjne do dnia 30 czerwca 2013 r. i utraciły do niego prawo z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji administracyjnej ustalającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Warunkiem przyznania tego świadczenia będzie konieczność spełnienia warunków uprawniających do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego obowiązujących w dniu 31 grudnia 2012 r.Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
osoba sprawująca opiekę:
 • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 • nie ma ustalonego prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na inną osobę w rodzinie lub poza rodziną;
 • jest zatrudniona lub wykonuje inną pracę zarobkową (zgodnie z art. 3 pkt 22 ustawy, zatrudnienie lub inna praca zarobkowa to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej),
osoba wymagająca opieki:
 • pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;
 • osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury w związku z opieką nad dzieckiem;
 • osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo świadczenia pielęgnacyjnego na tę lub inną osobę w rodzinie lub poza rodziną,
 • na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Wypłata świadczeń
Wysokość zasiłku dla opiekuna wynosi 520,00 zł. Za okres od 1 lipca 2013r. do dnia 14 maja 2014r. zasiłek dla opiekuna zostanie wypłacony łącznie z ustawowymi odsetkami.
 

Podstawa prawna

 
 • ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2013 r., poz. 567);
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r poz. 267 z późn. zm.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
WSS
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-05-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
WSS
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-05-16 14:20:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-05-16 14:20:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-09 08:49:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6304 raz(y)