ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: EWID. LUDNOŚCI - Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESELDrukuj informacjęSprawa: EWID. LUDNOŚCI - Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Szczegóły informacji

EWID. LUDNOŚCI - Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Ogłoszono dnia: 2015-09-09 14:05:14

Termin załatwienia

-

Osoba kontaktowa

M. Karolczak

Miejsce załatwienia

Aleja Niepodległości 2


C pokoje 1, 2


B pokój 1.1 - zarządzanie kryzysowe

Telefon kontaktowy

68 457 61 04

Sposób załatwienia

Pisemna odpowiedź zawierająca informacje o żądanych danych albo decyzja o odmowie udostępnienia danych, która jest doręczana:
 • pocztą (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru),
 • do rąk wnioskodawcy po uprzednim uzgodnieniu takiej formy odbioru,
 • drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP ()

Miejsce odbioru

Aleja Niepodległości 2


C pokoje 1, 2


B pokój 1.1 - zarządzanie kryzysowe

Wymagane Dokumenty

 • wypełniony i podpisany „wniosek o udostępnienie danych”  może być złożony osobiście lub przesłany za pośrednictwem poczty, 
 • wniosek może być złożony w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy (e-PUAP); wniosek winien być podpisany podpisem elektronicznym lub przy użyciu profilu zaufanego,
 • dowód uiszczenia opłaty za informację,
 • pełnomocnictwo- w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty,
 • dokument z którego wynika interes prawny np. przysługujące wierzytelności, wezwanie sądowe lub komornicze do podania określonych danych w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym lub komorniczym,

Czas realizacji

Zgodnie z prawem do 7 dni lub miesiąc w przypadku konieczności uzyskania zgody osoby na udzielenie informacji o jej danych.

Opłaty

1)  Bezpłatnie informacje są udostępniane organom administracji publicznej, policji, sądom, prokuraturom oraz państwowym lub miejskim jednostkom organizacyjnym oraz podmiotom realizującym zadania publiczne, określone w przepisach prawa,
2) Opłata za jednostkową informację wynosi 31,00 zł, którą można uiszczać:
    - w kasie urzędu  (al. Niepodległości 2, godziny otwarcia kasy bip.lubsko.pl),
    - przelewem na konto: Gmina Lubsko, Plac Wolności 1
PKO Bank Polski nr 42 1020 5402 0000 0502 0267 7714,
3) Opłata skarbowa za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł, którą można uiszczać:
    - w kasie urzędu  (al. Niepodległości 2, godziny otwarcia kasy bip.lubsko.pl),
    - przelewem na konto: Gmina Lubsko, Plac Wolności 1
PKO Bank Polski  nr 42 1020 5402 0000 0502 0267 7714,

Tryb odwoławczy

Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Burmistrza Lubska, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Odwołanie rozpatruje Wojewoda Lubuski adres: Lubuski Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

Uwagi

1) Dane jednostkowe udostępnione na podstawie wniosku nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.
2) Organ udostępnia z rejestrów dane jednostkowe przez co rozumie się dane jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.
3) Dane z rejestrów mieszkańców, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań, udostępnia się następującym podmiotom:
 • organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;
 • Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym  i strażom gminnym (miejskim);
 • wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nich postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzania spisu inwentarza;
 • organom kontroli skarbowej i wywiadowi skarbowemu;
 • państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;
 • Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.
4) Dane, mogą być udostępnione:
 • osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;
 • jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;
 • innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.
 • podmiotom odpowiedzialnym za system identyfikacji elektronicznej oraz podmiotom wydającym środki identyfikacji elektronicznej w systemie identyfikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1544) w celu wydania środka identyfikacji elektronicznej.
5) Dokumentami potwierdzającymi posiadanie interesu prawnego mogą być w szczególności:
 • wskazanie przepisu prawa materialnego, na podstawie którego wnioskodawca jest uprawniony do żądania udostępnienia danych osobowych innej osoby,
 • przedłożenie dokumentów potwierdzających interes prawny np. wezwanie sądu, prokuratury, komornika i innych organów państwowych zobowiązujące do przedstawienia danych, wykazanie przysługujących wierzytelności
 • w przypadku braku dostarczenia dowodu  na posiadanie interesu prawnego informacja może być udzielona za zgodą osoby, której wniosek dotyczy.
6) Dane udostępnione na podstawie wniosku nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.
7) Wniosek może zostać złożony przez pełnomocnika. Za pełnomocnictwo obowiązuje opłata skarbowa w kwocie 17 złotych,  z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielone, małżonkowi, zstępnym (dzieciom), wstępnym (rodzicom) oraz rodzeństwu.

Podstawa prawna

-  Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U.2017.2411)
- Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. poz. 2523).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
B. Kowalska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-09-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Karolczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-09-09 14:02:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-09-09 14:05:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-09 08:37:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9896 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony