ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Dodatek mieszkaniowyDrukuj informacjęSprawa: Dodatek mieszkaniowy

Szczegóły informacji

Dodatek mieszkaniowy

Wydział: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Ogłoszono dnia: 2014-01-08 13:21:32

Termin załatwienia

W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku

Miejsce załatwienia

Aleja Niepodległości 2
pok. C.4

Telefon kontaktowy

68 457 61 65

Adres e-mail

Miejsce odbioru

Adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Lubsku

pl. Wolności 1

68-300 Lubsko


 


Wydział Edukacji i Spraw Społecznych


ul. Powstańców Wielkopolskich 3


 


Referat Spraw Społecznych


Aleja Niepodległości 2


 

Wymagane Dokumenty

Składając wniosek należy m. in. okazać następujące dokumenty będące podstawą deklaracji o wysokości dochodów:
- zaświadczenie o zarobkach i dochodach z ostatnich 3 miesięcy wszystkich osób wyszczególnionych w deklaracji;
- odcinki rent lub emerytur otrzymywanych w kraju bądź za granicą;
-  zaświadczenie o dochodach z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego (posiadanego gruntu rolnego);
-  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o  dochodach z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
- oświadczenie o dochodach osiąganych z tytułu prac dorywczych lub doraźnych;
 - zaświadczenie z uczelni o wysokości pobieranego stypendium;
- zaświadczenie o wysokości świadczeń z tytułu odbywania służby wojskowej lub zastępczej; - dowody odcinki o wysokości alimentów, a w przypadkach gdy są one dobrowolne to oświadczenie, decyzja otrzymywanego funduszu alimentacyjnego
- decyzje , zaświadczenia lub inne dowody o wysokości otrzymywanego zasiłku rodzinnego, urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego,
- środków za rozłąkę, świadczeń płaconych załogom pływającym,
- zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o otrzymywaniu zasiłków  z wyłączeniem wymienionych na wstępie,
-  dochody uzyskiwane za granicą
oraz wszelkie inne przychody.
 
Składka zdrowotna stanowi dochód danej osoby, czyli wliczamy
- składkę opłacaną przez Powiatowy Urząd Pracy (mimo że dana osoba nie pobiera żadnych świadczeń)
- składkę opłacaną przez Urząd Miejski przy świadczeniu pielęgnacyjnym i specjalnym zasiłku opiekuńczym
- składkę opłacaną przez osobę, która prowadzi działalność gospodarcza mimo że jej dochód wynosi 0,00 zł
 
 
Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Wydatkami są :
- czynsz;
- opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej;
- zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną;
- odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego;
- inne niż wymienione opłaty za używanie lokalu mieszkalnego;
- opłaty za energie cieplną,
- wodę,
- odbiór nieczystości stałych i płynnych;
- wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.
 
Składając wniosek należy okazać dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (umowa najmu,  akt notarialny itp.)
 
Do wydatków nie zalicza się: ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów; opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe
 
Składając wniosek należy przedstawić ostatni rachunek / rozliczenie za energię elektryczną i gaz.
 
Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu niewchodzącym w składu mieszkaniowego zasobu gminy, do wydatków przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się: wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy; opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby lokal ten wchodził w skład tego zasobu.
 
Składając wniosek należy okazać m. in. następujące dokumenty potwierdzające ponoszenie wydatków na  dany lokal mieszkalny: dokument potwierdzający wysokość czynszu za dany lokal z miesiąca złożenia wniosku, opłatę za centralne ogrzewanie wraz z rocznym szczegółowym rozliczeniem; dokument potwierdzający zużycie wody w tym także wody podgrzanej wraz z ostatnim okresowym rozliczeniem szczegółowym; opłatę za odbiór nieczystości stałych i płynnych (proporcjonalnie do zużytej wody); opłatę za antenę zbiorczą; opłatę za windę; wydatki związane z kosztami eksploatacji i remontów (dotyczy członków spółdzielni mieszkaniowych); rachunek za zużycie energii elektrycznej za ostatni okres rozliczeniowy z  Zakładu Energetycznego w celu ustalenia kwoty odpłatności za 1 kwh dla potrzeb obliczenia ryczałtu za brak c.o , gazu i c.w.
 
Właściciele domków jednorodzinnych powinni ponadto okazać zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego potwierdzające wyposażenie techniczne domu oraz powierzchnie użytkową , w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni (z zaświadczenia powinno wynikać czy udział pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej nie przekracza 60%).

Uwagi

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
  1. Najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych
  2. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których  przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
  3. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych
  4. Innym osobom, mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem
  5. Osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym  na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Oznacza to , że osoby zainteresowane otrzymaniem dodatku mieszkaniowego składają wnioski wraz z kompletem dokumentów z miesięcznym wyprzedzeniem.
 
Wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem nie może przekroczyć 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.
Organ odmawia przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że
- występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, o której mowa w ust. 1  a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub
- faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji, o której mowa w ust. 1    
 
Można żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia oświadczenia o stanie majątkowym (według załącznika nr 3 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 26.04.2013r. Dz. U 2013 poz. 589 „oświadczenia o stanie majątkowym”)
Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego
 
 
Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę, wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.
 
Za dochód uważa się wszelkie przychodu z ostatnich 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
 Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego oraz zapomogi pieniężnej , o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007r.
 
 
UWAGA!
Informujemy, że osoby, które w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii ogłoszonych z powodu COVID 19 nie miały możliwości złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, mogą otrzymać świadczenie z mocą wsteczną.
Szczegóły w załączniku.

Podstawa prawna

ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych  (Dz. U 2013, poz. 966 tj.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r.  w sprawie dodatków mieszkaniowych 
( Dz. U. 2002 Nr 156 poz. 1817)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
WSS
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-01-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
WSS
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-01-08 13:20:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-01-08 13:21:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-23 13:43:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11133 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony