ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobowąDrukuj informacjęSprawa: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową

Szczegóły informacji

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Ogłoszono dnia: 2012-02-10 10:58:24

Termin załatwienia

-

Osoba kontaktowa

S. Urban

Miejsce załatwienia

Aleja Niepodległości 2


C pokoje 1, 2


B pokój 1.1 - zarządzanie kryzysowe

Telefon kontaktowy

684576102

Miejsce odbioru

Aleja Niepodległości 2


C pokoje 1, 2


B pokój 1.1 - zarządzanie kryzysowe

Wymagane Dokumenty

 • wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,
 • oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy,
 • zaświadczenie/-a o niekaralności (wraz ze spisem) opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy oraz zatrudnieni kierowcy spełniają warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie,
 • kserokopia prawa jazdy
 • kserokopia orzeczenia lekarskiego i psychologicznego
 • wykaz pojazdów
 • kserokopia/-e dowodu/-ów rejestracyjnych z przeznaczeniem TAXI
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji oraz wypisu/-ów z licencji

Wniosek można również otrzymać w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Lubsku, Plac Wolności 1, w pokoju nr 2.
Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W toku prowadzonego postępowania o udzielenie licencji, może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.
 
Do wniosku należy dołączyć wymienione dokumenty, okazując do wglądu ich oryginały.
Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 8 - nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli powyższe zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę jej treści.

Czas realizacji

Na podstawie art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawę załatwia się bez zbędnej zwłoki. Gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca a sprawa szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty

Wysokość opłaty zależy od okresu ważności licencji i wynosi:
 • od 2 do 15 lat – 200 zł
 • powyżej 15 do 30 lat – 250 zł
 • powyżej 30 do 50 lat – 300 zł

W przypadku zmiany licencji, z powodu zmiany danych w niej zawartych, pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty, o której mowa powyżej, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji tj.:
 • od 2 do 15 lat – 20 zł
 • powyżej 15 do 30 lat – 25 zł
 • powyżej 30 do 50 lat – 30 zł
Za każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji oraz wypis na ten pojazd pobiera się 11% opłaty odpowiedniej dla okresu ważności licencji.
Opłatę za udzielenie/zmianę licencji oraz wydanie wypisu/-ów uiszcza się w kasie Urzędu lub przelewem na konto,  przed złożeniem wniosku.
Nr konta na jaki należy dokonać opłatę: PKO Bank Polski S.A. Nr konta: 42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Lubska.

Uwagi

Kogo dotyczy
Przedsiębiorca, którego przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej jest działalność taksówek osobowych.
UWAGA!
Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przed dniem 1 stycznia 2020 r. zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż 3 lata od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1180) tj. do 31 grudnia 2022 r.
Licencje wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do wymagań określonych w zmienionej ustawie o transporcie drogowym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U.2019.2377), na wniosek przedsiębiorcy złożony przed 31 grudnia 2022 r.
PO TYM TERMINIE LICENCJE TE TRACĄ WAŻNOŚĆ.
Uwagi:
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką udzielana jest na czas określony nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym;
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
S. Urban
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-02-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
S. Urban
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-02-10 10:48:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-02-10 10:58:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-14 11:41:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9882 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony