ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnegoDrukuj informacjęSprawa: Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Szczegóły informacji

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Wydział: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Ogłoszono dnia: 2010-04-21 09:47:28

Termin załatwienia

niezwłoczny

Miejsce załatwienia

Aleja Niepodległości 2
pok. C.4

Telefon kontaktowy

68 457 61 65 / 68 457 61 64 / 68 457 61 63

Adres e-mail

Sposób załatwienia

Opracowuje: Wydział Spraw Społecznych, ul. Powstańców Wlkp. 3 , pok. nr 1,
Akceptuje: Naczelnik Wydziału
Decyzję zatwierdza: Burmistrz Lubska lub upoważniony pracownik UM w Lubsku
 
Terminy składania wniosków:
Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy (od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego) począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, nie wcześniej niż od 1 października.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.
 
W urzędzie:
Sprawdzenie i przyjęcie wniosku i załączników.
 
Przez internet:

Miejsce odbioru

Adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Lubsku

pl. Wolności 1

68-300 Lubsko


 


Wydział Edukacji i Spraw Społecznych


ul. Powstańców Wielkopolskich 3


 


Referat Spraw Społecznych


Aleja Niepodległości 2


 

Wymagane Dokumenty

Nowe formularze:
 1. oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
 2. zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu  na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.[1]));
 3. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
 4. zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej;
 5. umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
 6.  umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
 7. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;
 8.  przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
 9. w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
  1. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
  2. informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;
 10. dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu;
 11.  dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
 12.  dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
 13. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonego świadczenia alimentacyjnego albo oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów;
 14. kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie  zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.[2])), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
 15. inne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku:
- dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,
 
W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący może domagać się takiego dokumentu.
 
 
 

Czas realizacji

niezwłoczny

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art.2 ust.1 pkt. 1 lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (Aleja Niepodległości 7,  65-048 Zielona Góra)  za pośrednictwem Burmistrza Lubska w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

Informacje ogólne:
Do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów  od  rodzica na podstawie  tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.
Bezskuteczność egzekucji  oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.
Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:
- braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
- braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:
 • osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole  lub w szkole  wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności  - bezterminowo,
 • jeżeli dochody rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł,
 • w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują jeżeli osoba uprawniona:
- została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
- zawarła związek małżeński.
 
Ustalając dochód rodziny, nie uwzględnia się dochodu uzyskiwanego przez zaginionego małżonka, a ustalając dochód w
 przeliczeniu na osobę w rodzinie, nie uwzględnia się tego małżonka.
 
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego  składa się  w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lubsku (ul. Powst. Wlkp. 3 pokój nr 1) – do pobrania w Wydziale Spraw Społecznych bądź na stronie BIP  Urzędu Miejskiego w Lubsku.
Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia na wniosek osoby, która przebywa na terenie danej miejscowości bez
zamiaru stałego pobytu, wszczyna organ właściwy ze względu na miejsce pobytu wierzyciela. Do wniosku dołącza dokument
potwierdzający zameldowanie na pobyt czasowy lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 859 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. 2015, poz.  2229).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
A. Kalinowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-04-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D. Jasińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-04-21 09:44:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
A. Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-04-21 09:47:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-14 11:46:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10955 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony