ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Uzyskanie zasiłku szkolnego o charakterze socjalnym.Drukuj informacjęSprawa: Uzyskanie zasiłku szkolnego o charakterze socjalnym.

Szczegóły informacji

Uzyskanie zasiłku szkolnego o charakterze socjalnym.

Wydział: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Ogłoszono dnia: 2009-02-02 11:17:35

Termin załatwienia

niezwłocznie

Osoba kontaktowa

B. Sówka

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Lubsku, ul. Powstańców Wlkp. 3

Telefon kontaktowy

68 457 62 18

Sposób załatwienia

Złożenie wniosku, weryfikacja wniosków oraz załączników-Wydział Edukacji i Spraw Społecznych.
Wydanie decyzji administracyjnej – Burmistrz Lubska.
Realizacja decyzji, przyjmowanie faktur- Wydział Edukacji i Spraw Społecznych.

Miejsce odbioru

ul. Powstańców Wielkopolskich 3


Adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Lubsku

pl. Wolności 1

68-300 Lubsko

Wymagane Dokumenty

 
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubsko(załącznik nr 2) składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.
Do wniosku należy dołączyć:
- udokumentowanie zdarzenia losowego
 
 

Czas realizacji

30 dni od daty złożenia wniosku.
 

Opłaty

Brak opłat.

Tryb odwoławczy

Odwołanie służy stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Lubska, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

Pomoc materialna przysługuje:
1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
4. Świadczenia pieniężnego, jeżeli Burmistrz Lubska uzna, biorąc pod uwagę uzasadnienie wnioskodawcy, że udzielenie stypendium w wyżej wymienionych
formach nie jest możliwe.


Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku są w szczególności:
- śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,
- wypadek
- utraty mienia znacznej wartości,
- pożaru mieszkania,
- zalania mieszkania,
- w innych szczególnych okolicznościach.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium.
Ponadto warunkiem przyznania zasiłku szkolnego jest zamieszkanie na terenie gminy Lubsko.
Zasiłek szkolny jest przyznawany na wniosek:
1. Rodziców niepełnoletniego ucznia .
2. Pełnoletniego ucznia.
3. Dyrektora szkoły.

Podstawa prawna

 
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z
2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).
- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 , poz.1071 z późn. zm.).
- Uchwała Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubsko ( Dz. Urz. Woj. Lub. z 29 lipca 2009 r. Nr 83 poz. 1112).
zkałych na terenie Gminy Lubsko ( Dz. Urz. Woj. Lub. z 10 sierpnia 2006r. Nr 60 poz. 1344).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
A. Kalinowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-02-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
WSS
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-02-02 10:57:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
A. Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-02-02 11:17:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-14 10:23:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7699 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony