ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Uzyskanie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkamiDrukuj informacjęSprawa: Uzyskanie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

Szczegóły informacji

Uzyskanie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

Wydział: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Ogłoszono dnia: 2009-02-02 11:16:59

Termin załatwienia

niezwłoczny

Miejsce załatwienia

Aleja Niepodległości 2
pok. C.4

Telefon kontaktowy

68 457 61 65 / 68 457 61 64 / 68 457 61 63

Adres e-mail

Sposób załatwienia

Opracowuje: Wydział Spraw Społecznych, ul. Powstańców Wlkp. 3 , pok. nr 1
Akceptuje: Naczelnik Wydziału 
Decyzję zatwierdza: Burmistrz Lubska lub upoważniony pracownik UM w Lubsku
 
W urzędzie:
Sprawdzenie i przyjęcie wniosku i załączników.
 
Przez internet:

Miejsce odbioru

Adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Lubsku

pl. Wolności 1

68-300 Lubsko


 


Wydział Edukacji i Spraw Społecznych


ul. Powstańców Wielkopolskich 3


 


Referat Spraw Społecznych


Aleja Niepodległości 2


 

Wymagane Dokumenty

a/  wypełniony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;
b/  dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wnioskodawcy;
c/  zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły – w przypadku gdy dziecko ukończyło 18. rok życia;
d/  zaświadczenie szkoły wyższej albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej – w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym  albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej;
e/  dokument stwierdzający wysokość dochodu rodziny, czyli:
- oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.[1]));
- oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; wzór oświadczenia określa załącznik nr 5 do rozporządzenia,
-  zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; wzór oświadczenia określa załącznik nr 6 do rozporządzenia,
- umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
-  umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
-  odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
- w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
                zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
                informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez  osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;
-  dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,
-  dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
-  dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
f/ odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów;
 
g/ kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiejstatusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
 
h/  kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy - w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;
 
i/  odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 
j/  odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
 
k/ odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;
 
l/ odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
 
ł/ odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 
m/  orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 
n/ inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.
 
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka
- zaświadczenie lekarskie (bądź zaświadczenie wystawione przez położną), potwierdzające pozostawanie przez matkę pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu
 
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
-  zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co
najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu
wychowawczego;
 
-  zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;
- inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad
dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.
 
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania;
- zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania;
 
- inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia
przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
 
 
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
 
-  wypełniony wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi
-  dokumenty o dochodach rodziny (dokumenty wymienione przy  wniosku o zasiłek rodzinny)
-  zaświadczenie lekarskie (bądź zaświadczenie wystawione przez położną), potwierdzające pozostawanie przez matkę pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu

Czas realizacji

niezwłoczny
 

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art.2 ust.1 pkt. 1 lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze ( Aleja Niepodległości 7,  65-048 Zielona Góra )  za pośrednictwem Burmistrza Lubska w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 

Uwagi

Świadczeniami rodzinnymi są:
1/  zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego   (uzależnione od kryterium dochodowego)
2/  świadczenia opiekuńcze:
     - zasiłek pielęgnacyjny    (niezależny od kryterium dochodowego)
     - specjalny zasiłek opiekuńczy    (zależny od kryterium dochodowego)
     - świadczenie pielęgnacyjne   (niezależne od kryterium dochodowego)
3/  jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka  (zależne od kryterium dochodowego)
4/  świadczenie rodzicielskie   (niezależne od kryterium dochodowego).
 
  1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego.
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku przysługuje:
  • rodzicom,  jednemu  z  rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka
  • opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem , jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka)
  • osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub zasądzeniem od  rodziców na jej rzecz alimentów)
 
Obecnie można ubiegać się o następujące dodatki do zasiłku rodzinnego:
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka  (wysokości dodatku 1 000,00 zł – jednorazowo);
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (wysokość 400,00 zł miesięcznie);
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (wysokość 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż  370,00 zł na wszystkie dzieci; w przypadku dziecka legitymującego się niepełnosprawnością lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł , nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci);
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (wysokość 90,00 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego);
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka   ( 80,00 zł miesięcznie dla dziecka do 5. roku życia i 100,00 zł miesięcznie dla dziecka powyżej 5. roku życia);
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza  miejscem  zamieszkania (105,00 zł  miesięcznie w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła i 63,00 zł miesięcznie w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły);
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (w wysokości 100,00 zł miesięcznie – jednorazowo ).
Od 1 listopada 2015 r. kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego wynosi: 674,00 zł na osobę w rodzinie lub 764,00 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne (oraz dla specjalnego zasiłku opiekuńczego).
Wysokość zasiłku rodzinnego:
89,00 zł   na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, od 1.11.2016r. do 30.10.2017r. - 95 zł
-  118,00 zł   na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, od 1.11.2016r. do 30.10.2017r. - 124 zł
129,00 zł  na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia, od 1.11.2016r. do 30.10.2017r. - 135 zł.
Zasiłek rodzinny przysługuje, do ukończenia przez dziecko:
- do ukończenia 18 roku życia lub
- nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
- 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się:
* pozostają w związku małżeńskim
* dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej
* osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
* pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko
* osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
   - rodzice lub jedno z rodziców nie żyje
   - ojciec dziecka jest nieznany
   - powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone
   - sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka
* członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji  systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 
 
2. Świadczenia opiekuńcze:
-  zasiłek pielęgnacyjny  wynosi 153,00 zł  miesięcznie i przysługuje:
  * niepełnosprawnemu dziecku,
  * osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  * osobie, która ukończyła 75 lat
  * osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia legitymującej się  orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi  520,00 zł miesięcznie i przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks  rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1439) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom , jeżeli rezygnują lub nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki  lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału  na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia rehabilitacji  i edukacji.
Do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego należy dołączyć dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodzin: zarówno  osoby opiekującej się, jak również rodziny osoby wymagającej opieki (patrz dokumenty potwierdzające dochody rodziny wymienione przy zasiłku rodzinnym).
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł miesięcznie.
 
- Świadczenie pielęgnacyjne  wynosi 1 300,00 zł  (od 01.01.2016 r.) miesięcznie i przysługuje matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności -
- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 
  1. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. „becikowe”) wynosi 1 000,00 zł pod warunkiem, że kryterium dochodowe w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1 922,00 zł miesięcznie (kryterium dochodowe wprowadzono od 1 stycznia 2013 r.  i wynika z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych –  Dz .U. 2012, poz. 1255). Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie  później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
Zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż do 10 tygodnia ciąży do porodu.
  1. Świadczenia rodzicielskie
Od 01 stycznia 2016 r. osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego będzie przysługiwało świadczenie rodzicielskie w wysokości 1 000,00 zł miesięcznie, które będzie można pobierać:
-  przez rok (52 tygodnie), w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie (objęcia opieką) jednego dziecka,
- 65 tygodni, w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
- 67 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
-  69 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
- 71 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.
Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą między innymi:
- bezrobotni  (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy),
- studenci,
- rolnicy,
- osoby wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych,
- osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (w przypadku braku uprawnień  do zasiłku macierzyńskiego).
Świadczenie rodzicielskie będą mogli otrzymywać również rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r. , którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego, jednak w takim przypadku świadczenie to będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).  Zatem np., gdy dziecko przyjdzie na świat 1 grudnia 2015 r., rodzice będą mogli pobierać świadczenie przez 11 miesięcy.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje:
1/ od dnia porodu (dotyczy matki lub ojca);
2/ objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia;
3/ przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.
 
Inne zmiany w świadczeniach rodzinnych obowiązujące  od  1 stycznia 2016 r. 
Rodziny, które od 01.01.2016 r.  przekroczą próg dochodowy (674,00 zł na osobę w rodzinie, bądź 764,00 zł w przypadku  rodzin, w której jest dziecko niepełnosprawne) nie tracą prawa do świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzonej zasadzie „złotówka za złotówkę „ świadczenia rodzinne nie będą odbierane. Będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. W praktyce oznacza to, że otrzymywane przez rodzinę świadczenie rodzinne zostanie zmniejszone o taką kwotę, o jaką powiększy się jej dochód. Świadczenia zostaną wstrzymane w momencie, kiedy różnica będzie wynosiła mniej niż 20,00 zł.
Zasada „złotówka za złotówkę” dotyczy zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego. Ne dotyczy natomiast specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
 
Wnioski o ustalenie prawa do wszystkich w/w świadczeń rodzinnych składa się  w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lubsku (ul. Powst. Wlkp. 3 pokój nr 1) – do pobrania w Wydziale Spraw Społecznych bądź na stronie BIP  Urzędu Miejskiego w Lubsku.
Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczeń  rodzinnych na wniosek osoby, która nie ma miejsca zamieszkania, wszczyna organ gminy lub miasta ze względu na miejsce jej czasowego pobytu. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie w miejscu pobytu.
 

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t .j. Dz. U.  z 2015 r., poz. 114 ze zm.).
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r., poz. 1238).
  3. Rozporządzenie Ministra  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r. poz. 2284)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
L. Rogacewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-02-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D. Jasińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-02-02 10:43:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
A. Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-02-02 11:16:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-14 11:46:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13693 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony