ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Uzyskanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym.Drukuj informacjęSprawa: Uzyskanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym.

Szczegóły informacji

Uzyskanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym.

Wydział: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Ogłoszono dnia: 2009-02-02 11:12:51

Termin załatwienia

do 15 września; do 15 października w przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych

Osoba kontaktowa

B. Sówka

Miejsce załatwienia

Powstańców Wlkp. 3

Telefon kontaktowy

68 457 61 48

Adres e-mail

Sposób załatwienia

 
Złożenie wniosku, weryfikacja wniosku oraz załączników - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych.
Wydanie decyzji administracyjnej – Burmistrz Lubska.
Realizacja decyzji, przyjmowanie faktur - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych.
 

Miejsce odbioru

Adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Lubsku

pl. Wolności 1

68-300 Lubsko


 


Wydział Edukacji i Spraw Społecznych


ul. Powstańców Wielkopolskich 3


 


Referat Spraw Społecznych


Aleja Niepodległości 2


 

Wymagane Dokumenty

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubsko (załącznik nr 1) składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do 15 października danego roku szkolnego.
Do wniosku należy dołączyć:
- zaświadczenia o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca złożenia wniosku.

Zwrot kosztów do wysokości przyznanego stypendium nastąpi na podstawie faktur przedłożonych przez świadczeniobiorcę, zgodnie z wybranymi formami zawartymi we wniosku.
 

Czas realizacji

-  złożenie wniosków: do 15.09, do 15.10
-  rozpatrzenie niezwłocznie w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku
 

Opłaty

Brak opłat

Tryb odwoławczy

Odwołanie służy stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Lubska, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

Pomoc materialna przysługuje:
 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł netto.
Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Lubsko.
Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
 1. Rodziców niepełnoletniego ucznia.
 2. Pełnoletniego ucznia.
 3. Dyrektora szkoły.
Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:
 1. Całkowitego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.
 2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
 3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.
 4. Świadczenia pieniężnego, jeżeli Burmistrz Lubska uzna, biorąc pod uwagę uzasadnienie wnioskodawcy, że udzielenie stypendium w wyżej wymienionych formach nie jest możliwe.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.),
- Art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.).
- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm. ) 
- Uchwała Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubsko ( Dz. Urz. Woj. Lub. z 29 lipca 2009 r. Nr 83 poz. 1112 ze zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
B. Sówka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-01-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
B. Sówka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-01-30 12:51:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
A. Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-02-02 11:12:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-14 11:47:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12790 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony