ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Uzyskanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.Drukuj informacjęSprawa: Uzyskanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Szczegóły informacji

Uzyskanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Wydział: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Ogłoszono dnia: 2009-02-02 10:59:44

Termin załatwienia

niezwłocznie

Miejsce załatwienia

Aleja Niepodległości 2
pok. C.4

Telefon kontaktowy

68 457 61 65 / 68 457 61 64 / 68 457 61 63

Adres e-mail

Sposób załatwienia

Opracowuje: Wydział Spraw Społecznych , ul. Powstańców Wlkp. 3, pok. nr 1
Akceptuje: Naczelnik Wydziału
Decyzję zatwierdza: Burmistrz Lubska.
 
W urzędzie:
Sprawdzenie i przyjęcie wniosku i załączników.
Przez internet:

Miejsce odbioru

Adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Lubsku

pl. Wolności 1

68-300 Lubsko


 


Wydział Edukacji i Spraw Społecznych


ul. Powstańców Wielkopolskich 3


 


Referat Spraw Społecznych


Aleja Niepodległości 2


 

Wymagane Dokumenty

Wymagane dokumenty:
1) wypełniony wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, złożony przez matkę lub ojca dziecka w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka; w ciągu 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia dziecka przez opiekuna prawnego albo opiekuna faktycznego;
2) dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wnioskodawcy;
3) odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub odpis zupełny aktu urodzenia, gdy ojciec dziecka jest nieznany;
4) prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego o ustanowieniu wnioskodawcy opiekunem prawnym dziecka , gdy wniosek o zapomogę składa opiekun prawny,
5) informacja sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem , która wystąpiła o przysposobienie dziecka , 6) dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Miasta i Gminy Lubsko w przypadku braku zameldowania na pobyt stały lub czasowy
6) pisemne zaświadczenie, że na dziecko nie została już pobrana jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (np. przez drugiego z rodziców w innej gminie),
7) zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przeprowadzone przez lekarza ginekologa lub położną.

Czas realizacji

niezwłocznie
 

Opłaty

nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art.2 ust.1 pkt. 1 lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (Aleja Niepodległości 7, 65-048 Zielona Góra ) za pośrednictwem Burmistrza Lubska w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.
 
Od 1 stycznia 2013 r. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł netto.
Przy ustalaniu prawa do przedmiotowego świadczenia, w szczególności ustalenia czy spełnione jest kryterium dochodowe,  mają zastosowanie przepisy dotyczące ustalania dochodu określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych.  Kwota kryterium dochodowego podlega weryfikacji co 3 lata. Świadczenie to, podobnie jak wszystkie świadczenia rodzinne jest  wolne od podatku dochodowego.

Zapomoga przysługuje:
1. matce lub ojcu dziecka;
2. opiekunowi prawnemu dziecka;
3. opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).
 
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.
Zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu może wystawić lekarz lub położna. Warunek udokumentowania pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie dotyczy osób będących prawnymi albo faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.
Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Podstawa prawna
–   ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( t.j. Dz. U.  z 2015r., poz. 114 ze zm.),
–   ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.).
 

Podstawa prawna

–   ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U.  z 2006r. Nr 139, poz.992 – tekst jednolity z późn. zm.),
–   ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 – tekst jednolity z późn. zm.).
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
A. Kalinowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-01-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
WSS
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-01-30 12:43:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
A. Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-02-02 10:59:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-14 11:47:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10249 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony