ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Realizacja zadania publicznego - składanie ofert na otwarty konkurs ofert.Drukuj informacjęSprawa: Realizacja zadania publicznego - składanie ofert na otwarty konkurs ofert.

Szczegóły informacji

Realizacja zadania publicznego - składanie ofert na otwarty konkurs ofert.

Wydział: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Ogłoszono dnia: 2009-02-02 10:59:23

Termin załatwienia

minimum 30 dni od daty ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Osoba kontaktowa

B. Sówka

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Lubsku, pl. Wolności 1

Telefon kontaktowy

68 457 61 48

Adres e-mail

Sposób załatwienia

 
1. Ogłoszenie konkursu ofert na zadanie publiczne – Burmistrz Lubska
2. Składanie ofert do Urzędu Miejskiego w Lubsku (do 30 dni od daty ogłoszenia konkursu decyduje data stempla) - Sekretariat Urzędu Miejskiego w Lubsku.
3. Przeprowadzenie konkursu ofert:
-   otwarcie ofert - Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Lubska.
-   weryfikacja oferty pod względem merytorycznym i finansowym oraz według kryteriów zawartych w regulaminie Komisji Konkursowej –Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza Lubska.
- wytypowanie ofert i przedstawienie Burmistrzowi Lubska- Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Lubska.
5. Akceptacja i zatwierdzenie wyboru – Burmistrz Lubska.
6. Podpisanie umowy pomiędzy podmiotem realizującym zadanie publiczne a Burmistrzem Lubska przy   kontrasygnacie Skarbnika Gminy.
 

Miejsce odbioru

Adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Lubsku

pl. Wolności 1

68-300 Lubsko


 


Wydział Edukacji i Spraw Społecznych


ul. Powstańców Wielkopolskich 3


 


Referat Spraw Społecznych


Aleja Niepodległości 2


 

Wymagane Dokumenty

Aktualny druk ustawowy oferty wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r w  sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dodatkowe wymagane dokumenty zawarte w otwartym konkursie ofert na dane zadanie publiczne.
 

Czas realizacji

minimum 30 dni od daty ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
 

Opłaty

brak
 

Tryb odwoławczy

brak
 

Uwagi

Ofertę na realizacje zadania publicznego na otwarty konkurs ofert mogą składać organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane .
Podmiot składa ofertę na druku ustawowym wraz z obligatoryjnymi załącznikami:
   · aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
   · sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok,
   · umowa partnerska lub oświadczenie partnera /w przypadku wskazania w pkt. V.1. oferty partnera.
Ofertę należy wypełnić czytelnie ( maszynowo, komputerowo lub pisemnie). Wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostać wypełnione. W przypadku gdy dana pozycja oferty nie będzie wypełniana piszemy: „ nie dotyczy” lub wstawiamy cyfrę „0” (zero) w miejscach, które wymagają podania wartości liczbowej. Nie jest dopuszczalne samodzielne nanoszenie jakichkolwiek zmian we wzorze formularza oferty .
 

Podstawa prawna

- art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).
- art. 5 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).
- art. 11 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).
- art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).
- § 5 pkt. 3 i 5 Uchwały Nr XIV / 104/ 07 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w 2008 r.
- § 8 Uchwały Nr XIV / 104/ 07 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w 2008 r.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
A. Kalinowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-01-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
WSS
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-01-30 12:25:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
A. Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-02-02 10:59:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-25 10:18:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8783 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony