ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: USC - Zmiana nazwiska lub imienia.Drukuj informacjęSprawa: USC - Zmiana nazwiska lub imienia.

Szczegóły informacji

USC - Zmiana nazwiska lub imienia.

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2009-01-23 11:22:12

Termin załatwienia

W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja administracyjna o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzja o odmowie dokonania ww. zmiany. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Osoba kontaktowa

D. Michalik / B. Kowalska

Miejsce załatwienia

pl. Wolności 1 - Ratusz

Telefon kontaktowy

68 457 61 60/ 68 457 61 61

Adres e-mail

Sposób załatwienia

 1. W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja administracyjna o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzja o odmowie dokonania ww. zmiany. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  1. Poprzez pocztę tradycyjną.
  2. Osobiście w siedzibie urzędu.
 3. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.
 4. Kierownik stanu cywilnego zawiadamia o zmianie imienia lub nazwiska urzędy stanu cywilnego właściwe ze względu na miejsce sporządzenia aktu urodzenia i małżeństwa wnioskodawcy.

Miejsce odbioru

Pl. Wolności 1 Ratusz


pok. 13, 14

Wymagane Dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
 3. Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (do wglądu).
 4. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 5. Oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.
 6.  Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
 7. Wskazanie kierownika urzędu Stanu Cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu.
Od 01 marca 2015 r.nie ma obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnego, bowiem pozyskują je we własnym zakresie urzędy stanu cywilnego.
 1. W przypadku ubiegania się o zmianę imienia lub nazwiska dla małoletniego dziecka konieczna jest zgoda drugiego rodzica. Zgoda drugiego z rodziców na zmianę nazwiska małoletnich dzieci (oświadczenie składa się przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego) bądź:
 • Prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zmianę nazwiska w razie braku porozumienia pomiędzy rodzicami.
 • Prawomocny wyrok sądu w przypadku pozbawienia władzy rodzicielskiej wraz zaświadczeniem z sądu potwierdzającym, że rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej nie występował o jej przywrócenie.
Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na zmianę. Zgoda powinna zostać wyrażona osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka, każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska: 37 PLN.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto:
 • Gmina Lubsko, Pl. Wolności 1,  PKO Bank Polski nr rachunku: 42 1020 5402 0000 0502 0267 7714 , lub:
 • bezpośrednio w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lubsku,
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku
4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Tryb odwoławczy

 1. Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubuskiego  w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
 3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Uwagi

 1. Zmiana imienia lub nazwiska obywatela polskiego na inne wskazane przez niego imię lub nazwisko może nastąpić na jego uzasadniony wniosek.
 2. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
 3. Osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę imienia lub nazwiska, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany.
 4. Zmiana może dotyczyć również nazwiska rodowego osoby, która pozostaje lub pozostawała w związku małżeńskim.
 5. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:
  1. imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,
  2. na imię lub nazwisko używane,
  3. na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,
  4. na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również posiada.
 6. Wniosek o zmianę nazwiska nie podlega uwzględnieniu, gdy Wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że posiada członków rodziny o tym nazwisku lub jest powszechnie znany pod tym nazwiskiem.
 7. Nazwisko może składać się najwyżej z dwóch części (członów).
 8. Po zmianie można mieć co najwyżej dwa imiona.
 9. Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci oraz na dzieci które zrodzą się z tego małżeństwa.
 10. Zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które pochodzą od tych samych rodziców, pod warunkiem że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje. Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany nazwiska dziecka jest potrzebne także wyrażenie zgody przez dziecko.
 11. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka.
 12. Zgodę na zmianę nazwiska dziecko wyraża osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Dzieci zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
 13. Rodzic wyraża zgodę na zmianę nazwiska dziecka osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
 14. W celu dokonania zmiany imienia lub nazwiska należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.
 15. Podanie o zmianę nazwiska składa każdy z małżonków oddzielnie zaznaczając w nim o zmianę jakiego nazwiska się ubiega (rodowego czy nabytego).
 16. Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Podstawa prawna

-  Ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 707 ze zm.),.
-  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2020r., poz.1359),
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r., Poz. 1546 ze zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
D. Michalik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-01-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D. Michalik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-01-23 11:08:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
A. Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-01-23 11:22:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-25 10:19:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
19917 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony