ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: USC - Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC.Drukuj informacjęSprawa: USC - Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC.

Szczegóły informacji

USC - Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC.

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2009-01-23 11:22:02

Termin załatwienia

Po złożeniu dokumentów ustalany jest termin zawarcia związku małżeńskiego.

Osoba kontaktowa

D. Michalik / B. Kowalska

Miejsce załatwienia

pl. Wolności 1 - Ratusz

Telefon kontaktowy

68 457 61 60/ 68 457 61 61

Adres e-mail

Sposób załatwienia

Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia przez oboje narzeczonych zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, do upływu ważności zapewnienia (6 miesięcy).

Miejsce odbioru

Pl. Wolności 1 Ratusz


pok. 13, 14

Wymagane Dokumenty

 1. Przy zgłoszeniu zamiaru zawarcia związku małżeńskiego:
  1. Dowody osobiste osób zamierzających zawrzeć związek małżeński.
  2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
  3. Pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC.
  4. Prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa - w przypadku kobiet, które ukończyły 16 lat a nie osiągnęły pełnoletności.
  5. W przypadku cudzoziemca:
   • dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa wg prawa ojczystego wydany przez władze tego kraju lub przedstawicielstwo dyplomatyczne w Polsce albo prawomocne postanowienie polskiego sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu,
   • odpis aktu urodzenia,
   • odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzenia nieistnienia lub odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego w języku polskim lub polskiego konsula.
 1. W dniu zawarcia związku małżeńskiego:
  1. Dowody osobiste zawierających związek małżeński (w przypadku cudzoziemców - paszport).
  2. Dowody tożsamości dwóch świadków.

Czas realizacji

Opłaty

·  Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa: 84 PLN.
·  Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego: 1000 PLN.
·  Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto:
 • Gmina Lubsko, Pl. Wolności 1,  PKO Bank Polski nr rachunku: 42 1020 5402 0000 0502 0267 7714 , lub:
 • bezpośrednio w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lubsku,
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku
·  Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania zapewnienia

Tryb odwoławczy

 1. Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia woli o wstąpieniu w związek małżeński, powiadamia na piśmie osoby zainteresowane o przyczynach odmowy.
 2. Osoby zainteresowane w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego mogą wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Uwagi

 1. Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo powinny złożyć lub przedstawić kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa.
 2. Kierownik urzędu stanu cywilnego wyjaśnia osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo doniosłość związku małżeńskiego, przepisy regulujące prawa i obowiązki małżonków oraz przepisy o nazwisku małżonków i o nazwisku ich dzieci.
 3. Przy zgłoszeniu zamiaru zawarcia małżeństwa narzeczeni podpisują przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego.
 4. W momencie składania zapewnienia narzeczeni dokonują wyboru nazwisk noszonych po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.
 5. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński.
 6. Jeżeli małżeństwo jest zawierane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński powinny być złożone publicznie w obecności dwóch pełnoletnich świadków.
 7. Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
Inne informacje
Z ważnych przyczyn, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może skrócić miesięczny termin oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego. Opłata skarbowa wynosi 39 zł.
Małżeństwo może zostać zawarte poza Urzędem po ocenie wniosku pod kątem spełnienia wymagań co do terminu i miejsca przeprowadzenia ceremonii. Zawarcie małżeństwa poza Urzędem podlega opłacie dodatkowej w wysokości 1000 zł.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 463 ze zm.),
 2. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020r. poz. 1359)
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 225).
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 180).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
D. Michalik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-01-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
D. Michalik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-01-23 10:47:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
A. Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-01-23 11:22:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-14 11:03:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18669 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony