Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Szczegóły informacji

Zasady realizacji praw osób, których dane dotyczą, wynikające z art. 15- 21 RODO

Informacja ogłoszona dnia 2019-08-23 13:14:43 przez Anna Kalinowska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zasady realizacji praw osób, których dane dotyczą, wynikające z  art. 15- 21 RODO
 
1. Prawa osób realizowane na wniosek:
 • prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)
Na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych, Administrator (Burmistrz Lubska) informuje osobę, czy przetwarza jej dane oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO (zakres odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych), a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany przez wydanie kopii danych podlegających przetwarzaniu z zastrzeżeniem, że  nie może to wpływać niekorzystnie na prawa i wolności innych (pierwsza kopia danych jest nieodpłatna za kolejne kopie Administrator pobierze opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych).
Jeżeli osoba, której dane dotyczą tego zażąda, informacja zostanie udzielona ustnie , po potwierdzeniu jej tożsamości.
 • prawo do sprostowania, uzupełnienia danych osobowych (art. 16 RODO)
Administrator dokonuje sprostowania danych na żądanie osoby.
Administrator ma prawo odmówić sprostowania, chyba że osoba w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowości danych, których sprostowania się domaga. W przypadku sprostowania danych, Administrator informuje każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba tego zażąda, biorąc pod uwagę, że organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem, nie są uznawane za odbiorców.
Administrator uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby.
Administrator ma prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych (np. Administrator nie musi przetwarzać danych, które są mu zbędne). Administrator może polegać na oświadczeniu osoby co do uzupełnianych danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez Administratora procedur (np. co do pozyskiwania takich danych), prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.
 • prawo do usunięcia  danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)
Na żądanie osoby Administrator usuwa dane, gdy:
 1. dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane, ani przetwarzane w innych zgodnych z prawem celach,
 2. zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 3. osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,
 4. dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 5. konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego,
 6. żądanie dotyczy danych dziecka zebranych na podstawie zgody w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku (np. udział w konkursie na stronie internetowej).
Art. 17 ust. 3 RODO przewiduje również okoliczności, kiedy prawo do usunięcia danych nie będzie mogło być zrealizowane:
 1. jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 2. jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa;
 3. jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 4. jeżeli przetwarzanie danych jest istotne z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego;
 5. jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych;
 6. jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 
W przypadku usunięcia danych, Administrator informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
Administrator dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, gdy:
 1. osoba kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich stosowania,
 3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Administratora zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
W trakcie ograniczenia przetwarzania, Administrator przechowuje dane, natomiast nie przetwarza ich (nie wykorzystuje, nie przekazuje), bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
Administrator informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.
 
W przypadku ograniczenia przetwarzania danych Administrator informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.
 
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
Na żądanie osoby, Administrator wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące tej osoby, które dostarczyła, przetwarzane na podstawie zgody tej osoby lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z nią zawartej w systemach informatycznych Administratora. (Prawo to nie obejmuje danych przetwarzanych w postaci papierowej).
Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
 • prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)
Sprzeciw w szczególnej sytuacji
Jeżeli osoba zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane są przetwarzane przez Administratora w oparciu o uzasadniony interes Administratora lub o powierzone Administratorowi zadanie w interesie publicznym, Administrator uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po jego stronie ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Sprzeciw przy celach statystycznych
Jeżeli Administrator przetwarza dane w celach statystycznych, osoba może wnieść umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem takiego przetwarzania. Administrator uwzględni taki sprzeciw, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 
2. Sposoby komunikacji w sprawie złożenia wniosków wynikających z art. 15-21 RODO
Osoba, której dane dotyczą, aby skorzystać z uprawnień wskazach w art. 15-21 RODO, musi  złożyć pisemny wniosek:
- pocztą tradycyjną:
Urząd Miejski w Lubsku
plac Wolności 1
68-300 Lubsko
 - osobiście w:
Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Lubsku
plac Wolności 1
68-300 Lubsko
 - mailem na adres:
- poprzez elektroniczną platformę ePUAP  /1e408uxblm/skrytka
 
Wniosek  w formie elektronicznej musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby składającej wniosek z zakresu art. 15-21 RODO, Administrator może zażądać dodatkowych informacji ułatwiających identyfikację wnioskodawcy.
 
3. Terminy realizacji wniosków z art. 15-21 RODO
Administrator bez zbędnej zwłoki, ale nie dłużej niż w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, udziela osobie informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem, w razie potrzeby informuje osobę o konieczności wydłużenia terminu realizacji jej wniosku o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań
albo odmawia realizacji wniosku informując:
 1. o powodach niepodjęcia działań,
 2. o możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 3. o możliwości skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
4. Opłaty
Co do zasady realizacja żądań wynikających z art. 15- 21 RODO są wolne od opłat.
Jeżeli okaże się, że żądania osoby są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator może pobrać od osoby rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielania informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo odmówić podjęcia działań.
Obowiązek wykazania, że żądanie ma ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny charakter spoczywa na Administratorze.
W przypadku udzielenia pełnomocnictwa, należy załączyć dowód wpłaty za złożone pełnomocnictwo – 17,00 zł.
Opłatę skarbową uiszcza się:
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku (budynek przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3) lub
 • w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Lubsku (ratusz, plac Wolności 1) lub
 • przelewem na rachunek bankowy:
PKO Bank Polski, numer rachunku: 42 1020 5402 0000 0502 0267 7714
Opłata nie obowiązuje w przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
A. Oskierko-Liczner
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-23 12:42:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-23 13:14:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-23 13:14:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18507 raz(y)