Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Szczegóły informacji

Informacja o wyborach ławników na kadencję 2024-2027

Informacja ogłoszona dnia 2023-05-31 13:39:49 przez Anna Kalinowska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

       Z dniem 31 grudnia 2023 roku upływa kadencja ławników wybranych przez  Radę Miejską w Lubsku  w roku 2019.
       Zgodnie z art. 160 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217; ze zm.), rady gmin dokonują wyboru  ławników do wszystkich sądów działających na obszarze właściwości sądu okręgowego.
       Działając  w oparciu o przepis art. 161 § 2 powyższej ustawy, Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze zgłosił konieczność dokonania wyboru następującej liczby ławników na kadencję 2024-2027:
do Sądu Rejonowego w Żarach:
-  do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich  - 1 ławnik
-  do  IV Wydziału Pracy   –  2 ławników
      

Akapit nr 2 - brak tytułu

 Problematykę wyboru ławników regulują przepisy rozdziału 7 (art. 158 – art. 175) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217; ze zm.),  a sposób postępowania ze  zgłoszeniami kandydatów na ławników i wzór zgłoszenia  określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości  z dnia 9 czerwca 2011 r w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693 ze zm.).
W oparciu o przepisy ww ustawy przedstawiam niżej Kalendarz wyborczy:
do dnia 31 maja 2023 roku prezes sądu okręgowego podaje do wiadomości poszczególnym radom gmin liczbę wybieranych przez nie ławników (art. 161 § 2 u.s.p.),
do dnia 30 czerwca 2023 roku uprawnione podmioty mogą zgłaszać radom gmin kandydatów na ławników (art. 162 § 1 usp),
najpóźniej w październiku  2023 roku odbywają się wybory ławników (art. 163 § 1 u.s.p.),
do dnia 31 października 2023 roku rady gminy przesyłają prezesom właściwych sądów listę wybranych ławników wraz z dokumentami, o których mowa w art. 162 § 2-4 u.s.p. (art. 164 § 1 usp),
do dnia 31 grudnia 2023 roku prezes właściwego sądu wręcza ławnikom zawiadomienie o wyborze, odbiera od nich ślubowanie, wpisuje na listę ławników, którzy mogą być wyznaczeni do orzekania oraz wydaje legitymację (art. 164 § 2 i 3).
Zgodnie z przepisami ww ustawy ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada, co najmniej wykształcenie średnie.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna zostać wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
Ławnikiem nie może być:
   1)   osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
   2)   osoba wchodząca w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
   3)   funkcjonariusz Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
   4)   adwokat i aplikant adwokacki,
   5)   radca prawny i aplikant radcowski,
   6)   duchowny,
   7)   żołnierz w czynnej służbie wojskowej,
   8)   funkcjonariusz Służby Więziennej,
   9)   radny gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Zgłoszenie kandydatów na ławników
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.
 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia,
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 4. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
 
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  z dnia 9 czerwca 2011 r w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693 ze zm.). Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
 1. informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów  ustawy  z dnia 27 października 2017r. o podstawowej  opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2022r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
uwaga: wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia,
 1. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
 2. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej Organizacji (opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia). Zgodnie z treścią art.4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018r. poz. 986,  z późn. zm.), pobrane samodzielnie wydruki komputerowe informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą odpisu aktualnego z rejestru, wydawanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, o których mowa w art. 4 ust.3 ustawy o KRS, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w rejestrze.
 3. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również imienną  listę osób zgłaszających kandydata zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
 
Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po dniu 30 czerwca 2023 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydatów nie podlega przywróceniu. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały. Kartę zgłoszenia na ławnika wraz z załącznikami podmiot zgłaszający kandydata na ławnika  lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, powinien odebrać w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one zniszczone w terminie 30 dni.
Koszty
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa (art.162§ 7 i § 8 u.s.p.) natomiast opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 § 7a u.s.p.)
Informacje dodatkowe
Po dokonaniu zgłoszeń kandydatów na ławników przez uprawnione podmioty, rady gmin zasięgają od komendanta wojewódzkiego policji informacji o kandydatach. Informacje o kandydatach uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydatach do objęcia stanowiska sędziowskiego.
Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. Istnieje możliwość udziału sędziego lub innego pracownika sądu w pracach zespołu opiniującego kandydatów na ławników – jeżeli rada gminy o taką osobę wystąpi do prezesa właściwego sądu.
W załączeniu przekazujemy Państwu wzory karty zgłoszenia i oświadczeń kandydata na ławnika. Wymienione dokumenty  wraz z powyższą informacją są również dostępne w Biurze Rady Miejskiej w Lubsku  na I-szym piętrze  Urzędu Miejskiego w Lubsku Pl. Wolności 1.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Daniłkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-31 13:36:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-31 13:39:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-27 11:17:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
293 raz(y)