ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wybory do Parlamentu 2023

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Bezpłatny transport do lokali wyborczych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Lubska informuje, że w dniu wyborów, tj. 15 października 2023 roku będzie zorganizowany bezpłatny gminny przewóz pasażerski do wybranych lokali wyborczych zgodnie z art. 37f Kodeksu wyborczego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-10-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
H. Dybka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-10-05 15:06:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-10-05 15:20:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-25 15:07:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2279 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WYBORY 2023 - Umieszczanie materiałów wyborczych na terenie Gminy Lubsko

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z ogłoszoną datą wyborów  parlamentarnych na dzień 15 października 2023 r. informujemy Komitety Wyborcze o obowiązujących przepisach prawa i procedurach postępowania w zakresie umieszczania plakatów wyborczych w pasie drogowym dróg gminnych.
  • Umieszczenie plakatu wyborczego w pasie drogowym drogi gminnej wymaga zezwolenia zarządcy tej drogi tj. Burmistrza Lubska w formie decyzji administracyjnej, w której zostanie naliczona stosowna opłata za zajęcie pasa drogowego, poprzedzonej decyzją zezwalającą na lokalizację reklamy (plakatu wyborczego).
  • Za plakat wyborczy umieszczony bez takiej zgody naliczana będzie kara pieniężna.
  • Plakaty umieszczone w pasie drogowym lub w jego sąsiedztwie, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego, będą usuwane.
Przepisy
Zgodnie z aktualną linią orzecznictwa sądów administracyjnych, plakaty wyborcze spełniające cechy materiału wyborczego, o którym mowa w art. 109 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy stanowią reklamy w rozumieniu art. 4 pkt 23 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a zatem ich umieszczenie w pasie drogowym podlega dyspozycjom art. 39 ust. 3 oraz art. 40 ust. 1 w związku z ust. 2 pkt 3 ustawy o drogach publicznych.
Powyższą wykładnię przepisów dotyczących umieszczania reklam wyborczych w pasie drogowym potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 24 sierpnia 2010 r. (sygn. akt II GSK 728/09) oraz w wyroku z dnia 9 września 2021 (sygn.. akt: II GSK 1910/21) oraz wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych, m. in. wyrok WSA w Szczecinie z 29 sierpnia 2013 r. (sygn. akt II SA/Sz 1227/12) oraz wyrok WSA w Łodzi z 17 lipca 2015 r. (sygn. akt III SA/Łd 449/15).
Reklama
Pojęcie reklamy zdefiniowano w art. 4 pkt 23 ustawy o drogach publicznych, który brzmi, cyt.: „reklama - umieszczone w polu widzenia użytkownika drogi tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe w rozumieniu art. 2 pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także każdy inny nośnik informacji wizualnej, wraz z jej elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący znakiem drogowym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, ustawionym przez gminę znakiem informującym o obiektach zlokalizowanych przy drodze, w tym obiektach użyteczności publicznej, znakiem informującym o formie ochrony zabytków lub tablicą informacyjną o nazwie formy ochrony przyrody w rozumieniu art. 115 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”
Zgodnie natomiast z art. 109 ustawy - Kodeks wyborczy, materiałem wyborczym jest każdy pochodzący od komitetu wyborczego upubliczniony i utrwalony przekaz informacji mający związek z zarządzonymi wyborami (§ 1). Materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie komitetu wyborczego, od którego pochodzą (§ 2) oraz podlegają ochronie prawnej (§ 3). Przepis art. 110 § 1 Kodeksu wyborczego stanowi zaś, że cyt.: „Na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych i telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.”
 

 
Plakat wyborczy, podobnie jak handlowy czy usługowy plakat reklamowy, nie jest związany z  potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego . Zatem jego umieszczenie w pasie drogowym, bez względu na nośnik, tj. czy jest nim urządzenie obce, czy urządzenie (obiekt) związany z zarządzeniem drogami i potrzebami ruchu, zależy od zgody zarządcy drogi.
 
W związku powyższym, umieszczenie w pasie drogowym tego typu reklam wymaga wcześniejszego uzyskania:
1. Zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację reklam w pasie drogowym drogi gminnej  na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych w drodze decyzji administracyjnej.
Wniosek o zezwolenie na lokalizację reklamy w pasie drogowym składa się na adres właściwego zarządcy tj. Burmistrza Lubska wraz z wymaganymi dokumentami. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację reklamy w pasie drogowym dostępny jest na stronie internetowej https://bip.lubsko.pl/ i https://lubsko.pl  lub w siedzibie urzędu - Punktu Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Lubsku, al. Niepodległości 2; 68-300 Lubsko.
 
2. Zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego wydanego na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych w drodze decyzji administracyjnej, w którym zostanie naliczona stosowna opłata za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie w nim reklamy (art. 40 ust. 6 w zw. z art. 40 ust. 3 ustawy o drogach publicznych). W odniesieniu do dróg gminnych, stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklam określa uchwała Nr XVII/132/20 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 stycznia  2020r.  zmieniona uchwałą nr XX/158/20 z dnia 21 maja 2020r.
Wniosek o zezwolenie na umieszczenie reklam składa się do właściwego zarządcy wskazanego w decyzji lokalizacyjnej, o której mowa w pkt 1. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy dostępny jest na stronie internetowej https://bip.lubsko.pl/ i https://lubsko.pl   lub w siedzibie urzędu - Punktu Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Lubsku,  al. Niepodległości 2; 68-300 Lubsko.
 
Równocześnie informujemy, że reklamy nie mogą być umieszczane: w obrębie oddziaływania skrzyżowania, na znakach drogowych, wiaduktach kolejowych w obrębie pasa drogowego, jak również w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym, z wyłączeniem parkingów i miejsc obsługi podróżnych.
W przypadku stwierdzenia zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia poprzez umieszczenie plakatu wyborczego, zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną na podstawie art. 40 ust. 12 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, stanowiącą dziesięciokrotność opłaty ustalanej jak przy wydawaniu zezwolenia.
Ponadto podkreślić należy, że na podstawie art. 110 § 5 Kodeksu wyborczego, cyt.: „Policja lub straż gminna jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.”. W związku z powyższym informujemy, że w sytuacji uznania przez zarządcę drogi gminnej, że dany plakat wyborczy, umieszczony w pasie drogowym lub w jego sąsiedztwie, zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, o fakcie tym niezwłocznie będą powiadamiane odpowiednie służby.
Ponadto informujemy,  ż umieszczanie materiałów wyborczych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Lubsko lub znajdujących się w jej posiadaniu, z wyłączeniem pasów drogowych, o których mowa powyżej, wymaga zawarcia stosownej umowy najmu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
B.Daszkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-30 14:51:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Górski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-08-30 14:51:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-31 07:31:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2626 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »