ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Harmonogram na grudzień 2022r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Gabriela Hładkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-01 09:24:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Gabriela Hładkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-01 09:26:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Gabriela Hładkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-01 09:26:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
24 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o sesji

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                            Lubsko, dnia 15 listopada 2022 r.
OR.0002.13.2022      
 
                                                                                                   O G Ł O S Z E N I E
 
              Uprzejmie zapraszam na LIV sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 24 listopada 2022 r.      
              Początek obrad o godz. 8:30 w sali budynku przy al. Wojska Polskiego 2a w Lubsku (I piętro).
 
Porządek sesji:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
3. Wpływ demografii na stan lubskiej oświaty.
4. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023".
6. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko na 2023 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/252/21 Rady Miejskiej w Lubsku    z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Komisji Edukacji Narodowej w Lubsku i Lubskiego Domu Kultury w Lubsku w jedną instytucję kultury.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Interpelacje i zapytania sołtysów.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie sesji.
 
                                                                                                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej                                    
                                                                                                                                                                           /-/ Artur Bondarenko
 
 
 
 
 
 
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich uczestników posiedzenia prosimy o przestrzeganie środków ostrożności.
                                                              
KLAUZULA INFORMACYJNA                           
Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej urzędu https://bip.lubsko.pl/283/RODO_w_Urzedzie/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. Podstawa prawna: art. 13 i 14 Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119, str.1 ze zm.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Gabriela Hładkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-15 09:53:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Gabriela Hładkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-15 09:53:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Gabriela Hładkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-15 09:54:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
145 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram na listopad 2022r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Daniłkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-02 09:51:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Gabriela Hładkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-02 09:52:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Gabriela Hładkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-02 09:52:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
286 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o sesji

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                                                                             Lubsko, dnia 19 października 2022 r.
OR.0002.12.2022                                                                                                                             
 
                                                                                              OGŁOSZENIE
               
                Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) z w o ł u j ę na dzień 27 października 2022 r. LIII sesję (zwyczajną) Rady Miejskiej w Lubsku. Początek obrad o godz. 8:30 w sali budynku przy al. Wojska Polskiego 2a w Lubsku (I piętro).
 
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
3. Działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku w okresie od 2018 roku do września 2022 roku, w tym informacja o zarządzanych przez ww. jednostkę obiektach.
4. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsko.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Miasta Lubsko.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2022-2036.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Lubsko.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Lubsko.
14. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części z  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubsko.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Lubsko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz określenia wysokości cen za te usługi.
17. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko.
20. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Lubsko za rok szkolny 2021/2022.
21. Interpelacje i zapytania radnych.
22. Interpelacje i zapytania sołtysów.
23. Sprawy różne.
24. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej                   
                /-/   Artur Bondarenko
 
 
 
 
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich uczestników posiedzenia prosimy o przestrzeganie środków ostrożności.
                                                                                              
KLAUZULA INFORMACYJNA
Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej urzędu https://bip.lubsko.pl/283/RODO_w_Urzedzie/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. Podstawa prawna: art. 13 i 14 Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119, str.1 ze zm.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Gabriela Hładkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-10-19 15:05:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Gabriela Hładkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-10-19 15:05:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Gabriela Hładkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-19 15:05:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
273 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wspólne Posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Lubsku

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                               Lubsko, dnia 17 października 2022 r.
OR.0012.12.2022
 
 
           
 
         Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku, które odbędzie się dnia 24 października 2022 r. o godz. 8:30 w sali posiedzeń (I piętro) Urzędu Miejskiego w Lubsku, pl. Wolności 1.
 
 
 
Tematy posiedzenia:
 
  1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.
  2. Omawianie i opiniowanie projektów uchwał.
  3. Sprawy różne.
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
 
        /-/Artur Bondarenko
 
 
 
Przewodniczący Komisji                                                 Przewodniczący Komisji
                 
 /-/ Robert Słowikowski                                                      /-/ Marcin Choiński
 
 
 
Przewodniczący Komisji                                                 Przewodnicząca Komisji
 
 /-/  Krzysztof Bielecki                                                      /-/Ewa Śmiałek- Kowalewska
 
 
 
 
 
W  trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich uczestników posiedzenia prosimy o przestrzeganie środków ostrożności.
               
KLAUZULA INFORMACYJNA
Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej urzędu https://bip.lubsko.pl/283/RODO_w_Urzedzie/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. Podstawa prawna: art. 13 i 14 Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119, str.1 ze zm.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Gabriela Hładkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-10-17 10:51:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Gabriela Hładkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-10-17 10:51:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Gabriela Hładkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-17 10:52:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
250 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram na październik 2022r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Gabriela Hładkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-10-03 14:34:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Gabriela Hładkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-10-03 14:34:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Gabriela Hładkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-03 14:35:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
314 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o sesji

Ogłoszenie o sesji

OR.0002.11.2022                                                                                                                                                                   Lubsko, dnia 20 września 2022 r.
 
 
                                                                                     O G Ł O S Z E N I E
 
    Uprzejmie zapraszam na LII sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się dnia 29 września 2022 r.    
      Początek obrad o godz. 8:30 w sali budynku przy al. Wojska Polskiego 2a w Lubsku (I piętro).
 
Porządek sesji:
1.Otwarcie sesji.
2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubsko.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/210/20 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubsko.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/291/21 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie: regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubsko.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Lubska uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2022-2036.
10.Interpelacje i zapytania radnych.
11.Interpelacje i zapytanie sołtysów.
12.Sprawy różne.
13.Zakończenie sesji
 
 
                                                                                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej                                    
                                                                                                                                                                     /-/ Artur Bondarenko
 
 
 
 
 
 
 
W  trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich uczestników posiedzenia prosimy o przestrzeganie środków ostrożności.
                                                              
KLAUZULA INFORMACYJNA                      
Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej urzędu https://bip.lubsko.pl/283/RODO_w_Urzedzie/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. Podstawa prawna: art. 13 i 14 Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119, str.1 ze zm.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Gabriela Hładkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-20 12:04:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Gabriela Hładkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-20 12:07:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Gabriela Hładkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-20 12:07:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
391 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram na wrzesień 2022r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Medyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-22 16:33:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Medyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-22 16:39:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Medyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-22 16:39:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
501 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »