ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

PGKiM Sp. z o.o.

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

INFORMACJE wprowadzone na podstawie Pisma : DP-739/05 z dnia 01.04.2005 ----------------------------------------------------------------------------------

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
-0001-11-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
0000-00-00 00:00:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-04-20 09:33:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-01-12 12:39:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15829 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

DANE PRZENIESIONO Do ARCHIWUM WIADOMOŚCI : 18.04.2005 PGKIM - informacje ogólne

DANE PRZENIESIONO Do ARCHIWUM WIADOMOŚCI : 18.04.2005 PGKIM - informacje ogólne

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Sp. z o.o.
68-300 Lubsko ul. XX-lecia 3
tel./fax (0-68) 457-77-00


1. Dane podmiotu:
   - status prawny lub forma prawna

     Rada Miejska w Lubsku na podstawie Uchwały Nr XXXII/172/97 z dnia 30.06.1997r. dotyczącej przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku w spółkę dokonała wyboru rodzaju spółki tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a Zarząd Miasta Lubsko – działając zgodnie z ustawą (z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej Dz. U. Nr 9/97 poz. 43 z późn. zm., z dnia 08.03.1990r. o samorządzie terytorialnym Dz. U. Nr 13/96 poz. 74 z późn. zm., z dnia 30.08.1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych Dz. U. Nr 32/97, oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07.03.1997r. Dz. U. Nr 22/97 poz. 114) ustalił dla Spółki akt założycielski.  

   - organizacja oraz przedmiot działalności i kompetencji

Schemat organizacyjny (w załączeniu).
Spółka została wpisana do rejestru spółek handlowych pod pozycją RH-B Nr 3105 i funkcjonuje od 01 października 1998r.  


Spółka realizuje takie zadania jak:

 • produkcja i dostawa wody, utrzymanie i eksploatacja miejskiej sieci wodociągowej,
 • odbiór ścieków, utrzymanie i eksploatacja sieci kanalizacyjnej,
 • odbiór i utylizacja nieczystości płynnych i stałych,
 • oczyszczanie i utrzymanie ulic i placów w czystości,
 • produkcja i dostawa ciepła, utrzymanie i eksploatacja miejskiej sieci ciepłowniczej,
 • utrzymanie i eksploatacja wysypiska,
 • administrowanie zasobami mieszkalno-usługowymi gminy,
 • prowadzenie sprzedaży i rozliczeń z odbiorcami z tytułu realizacji usług,
 • prowadzenie inwestycji w zakresie modernizacji i rozbudowy systemu wodociągowego, kanalizacyjnego i ciepłowniczego,
 • świadczenie usług transportowo-sprzętowych oraz napraw sprzętu i środków transportu,
 • wykonywanie usług budowlanych, instalacyjnych i innych,
 • wynajem obiektów i pomieszczeń Spółki.  


     - organy podmiotu oraz osoby sprawujące w nich funkcje oraz ich kompetencje

Akapit nr 2 - brak tytułu

1.

Zgromadzenie
Wspólników

 Bogdan Bakalarz

Burmistrz Miasta Lubsko

 

 

 

2.

Rada Nadzorcza

1. Sławomir Jasiński

Przewodniczący

 

 

2. Eugeniusz Niemczyk

Z-a przewodniczącego

 

 

3. Irena Pysz

Sekretarz

 

 

4. Walenty Heinemann

Członek

 

 

5. Zbigniew Wolny

Członek

 

 

 

 

3.

Zarząd Spółki

1. Eugeniusz Burda

Prezes Zarządu

2. Czesława Czukin

Członek Zarządu

 

 

 

 

 

 Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Elżbieta Banaś

 

Akapit nr 3 - brak tytułu

ZAKŁADY

 

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI
I URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH
ul. Konopnickiej 1,    tel. 457 77 34

Kierownik zakładu                   Urszula Marcul

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ
ul. Żeromskiego 1,     tel. 457 77 39

Kierownik zakładu              Zbigniew Tymofiejew

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH I TRANSPORTU
ul. Traugutta 1,   tel. 372 18 48

Kierownik zakładu                 Jerzy Balicki

 

- Oczyszczanie miasta, wywóz nieczystości stałych i płynnych

Borys Beata
Pysz Irena

 

 

- Składowisko odpadów komunalnych

Nowak Mariusz

 

 

- Transport, warsztat

Trąd Edmund

 

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ul. XX – lecia 3,    tel. 457 77 14

Kierownik zakładu             Andrzej Rapiej    

 

- Dział Obsługi
   Mieszkańców

Kuka Jadwiga

 

 

 

Daszkiewicz Jacek

 

 

 

Kiełek Andrzej

 

 

- Sekcja ds. Wspólnot  Mieszkaniowych

Piróg Elżbieta
Święcicka Joanna
Woźniak Krystyna

 

 

- Sekcja Remontowa

Geisler Krystyna

 

 

 

Florjanowicz Jarosław

 

 

 

 

 

DZIAŁY

 

DZIAŁ INWESTYCJI, WYKONAWSTWA I GOSPODARKI MATERIAŁOWE

Kierownik                   Bożena Sawicz-Zabłocka

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Kierownik               Urszula Kadłubowska-Wagner

Akapit nr 4 - brak tytułu

- struktura własnościowa podmiotu oraz majątek, którym dysponuje 
 
Spółka jest jednoosobową Spółką Gminy Lubsko.
Kapitał zakładowy Spółki na mocy Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 z 1997r. poz. 43 z późn. zm.) wynosi obecnie 5.396.000,00 zł.
Na powyższą wartość Gmina wniosła aportem budynki i budowle, środki trwałe i przedmioty nietrwałe, a także inne wartości niematerialne:
 • działki oznaczone numerami 39/3L, 39/6L, 39/7L, 40/4L i 40/5L o łącznej powierzchni 11.383m2 (stacja uzdatniania wody wraz z siedmioma studniami głębinowymi - Glinka Górna),
 • działki oznaczone numerami 283/5, 283/6 i 284/4 o łącznej powierzchni 660m2 przy ul. Konopnickiej 1B (budynek administracyjno –gospodarczo –warsztatowy),
 • działka oznaczona numerem 8 o powierzchni 1.974m2 (budowla pełniącą rolę zbiornika wyrównawczego wody pitnej przy ul. Złotej),
 • działka oznaczona numerem 466/2 i 470/1 o łącznej powierzchni 3.569m2 (budynek byłej kotłowni i administracyjno-warsztatowy przy ul. Żeromskiego 1),
 • działka oznaczona numerem 163/43 o powierzchni 245m2 (budynek kotłowni przy ul. Głowackiego 9),
 • działka oznaczona numerem 96/58 o powierzchni 540m2 (budynek kotłowni przy ul. Łąkowej 40),
 • działka oznaczona numerem 346/1 o powierzchni 6.029m2 (budynek administracyjno-socjalny z kotłownią, budynek warsztatowo-garażowy, wiaty obudowane z garażami przy ul. Traugutta 3),
 • działka oznaczona numerem 93/24 o powierzchni 347m2 (budynek socjalno –magazynowo -garażowy przy ul. Złotej – składowisko odpadów),
 • baza magazynowa wraz z zapleczem, własna zakładowa stacja paliw itp. zlokalizowana na działkach oznaczonych numerami:
  • 264/1 o powierzchni 7.515m2 - przy ul. XX-lecia 3,
  • 267 o powierzchni 890m2 - przy ul. Gazowej,
  • 263 o powierzchni 524m2 - przy ul. XX-lecia 1 (udział 17/100).
 • działka oznaczona numerem 522 o powierzchni 26.475m2 (budynek biurowo-magazynowy i budynek po byłej kotłowni przy ul. Reymonta 1).    


2. Informacje o zasadach funkcjonowania, w tym o:  

  - tryb działania władz i ich jednostek organizacyjnych

Podporządkowanie określone zostało w regulaminie organizacyjnym i zależność odzwierciedla schemat organizacyjny. Rada Nadzorcza ma obowiązek odbywania posiedzeń co najmniej raz na kwartał.  

 - tryb działania w zakresie działań publicznych

Działalność prowadzona jest w ramach obowiązujących Uchwał i tak:

 • Uchwała Nr XXXV/266/01 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30.11.2001r. z późn. zm. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz komunalnych odpadów stałych i płynnych oraz za unieszkodliwienie komunalnych odpadów stałych.
 • Uchwała Nr XVIII/99/95 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28.12.1995r. z późn. zm. w sprawie czynszów regulowanych za lokale mieszkalne.
 • Uchwała Nr III/19/02 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 05.12.2002r. w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków miasta Lubsko.

oraz w ramach obowiązujących Ustaw i tak:

 • Ustawa z dnia 10.04.1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12.10.2000r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. Nr 96, poz.1053),
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11.08.2000r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845)
 • Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002r. w sprawie określania taryf , wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 26, poz. 257) i inne normujące sprawę dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
 • Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229)i inne niezbędne do przestrzegania przez Spółkę, a także odpowiednich koncesji, zezwoleń, decyzji i regulaminów.  


- działalność w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej
       nie dotyczy
 

- sposób stanowienia aktów publicznych
       nie dotyczy

- sposób przyjmowania i załatwiania spraw
    Poprzez dziennik podawczy sekretariatu z adnotacją skierowaną do odpowiedniej jednostki – złożone pisemnie.
Ponadto ustnie w każdym czasie.  


- prowadzone rejestry, ewidencja i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
Przedsiębiorstwo dysponuje zakładowym archiwum akt osobowych i dokumentacji płacowej oraz dodatkowo prowadzone są wewnętrzne rejestry w poszczególnych zakładach i działach. Dane przechowywane i udostępniane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Informację udostępnił
Prezes Zarządu
Eugeniusz Burda

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2003-07-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2003-07-24 09:15:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2003-06-05 12:01:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-01-12 12:39:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16422 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »