ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

KLAUZULA INFORMACYJNA dla uczestników postępowań, do których stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych

Informacja ogłoszona dnia 2021-02-11 07:30:09 przez Anna Kalinowska

Akapit nr 1 - brak tytułu

W przypadku przekazania przez Wykonawcę w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego danych osobowych osoby fizycznej, a w szczególności:
1. Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
2. Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
3. Pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
4. Członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
5. Osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego;
 
Zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1 ze zm.), informuję że :
 
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Lubska mający siedzibę
w Lubsku  68-300, plac Wolności 1, można się z nim skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora, telefonicznie: 68 457 61 08.
 
2. Inspektor ochrony danych
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:  lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 
3. Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz  w celach archiwizacyjnych,
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO  -  w przypadku zawarcia umowy w celu jej realizacji i rozliczenia,
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Wykonawcą  a Administratorem, jeśli takie się pojawią.
4. Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
Ograniczenie dostępu do Państwa danych może wystąpić jedynie w  szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym  zgodnie z art. 18
ust 5 , art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych zwanej dalej Pzp.
Ponadto  Państwa dane ujęte w systemach informatycznych powierzamy również podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy.
5.  Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa
dane  mogą być przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa
w punkcie 4.
6. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału.
7. Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia.
 W przypadku danych osobowych przetwarzanych do wykonania umowy będą one przechowywane przez okres 10 lat  licząc od końca roku kalendarzowego w którym rozwiązano umowę.
8. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, mając jednocześnie na względzie art. 75 Pzp tj.: w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych mając jednocześnie na względzie art. 19 ust.2 Pzp tj.: skorzystanie przez osobę, z tego prawa, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą .
- na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO zgodnie z art. 19 ust. 3 Pzp tj.: żądanie to, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Dodatkowe informacje
Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu - Administratorowi chyba ,że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust 5 RODO.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
A. Oskierko-Liczner
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-11 07:29:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kalinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-11 07:30:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kalinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-15 09:08:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
796 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony