ˆ

Żłobki i kluby dziecięce

Szczegóły informacji

Żłobki i kluby dziecięce

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2015-07-29 14:10:49 Informacja ogłoszona dnia 2015-07-29 14:14:28 przez Anna Kalinowska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Żłobki i kluby dziecięce prowadzone są w oparciu o ustawę z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 2010r. Nr 220, poz. 1447 z późn.zm.). Wymagane jest wpisanie żłobków i klubów dziecięcych do rejestru prowadzonego przez wójta, burmistrza, prezydenta.

Rejestr zawiera:
1) nazwę lub imię i nazwisko, siedzibę lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,
2) numer NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,
3) miejsce prowadzenia placówki.

Wpisu dokonuje organ na podstawie pisemnego wniosku, oraz załączonych dokumentów:
1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzającego status podmiotu,
2) oświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP i numerze identyfikacyjnym REGON, (o ile nadano),
3) oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych,
4) oświadczenie o niekaralności w przypadku osoby fizycznej.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Do wglądu organu rejestrowego przedstawić należy:
1) dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu,
2) w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
Wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy. Wysokość  opłaty ustala Rada Gminy.
 
Uchwała

Wójt, burmistrz, prezydent wydają zaświadczenie o wpisie żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru.

Zaświadczenie zawiera:
1) nazwę organu dokonującego wpisu do rejestru,
2) datę i numer wpisu,
3) formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę,
4) nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,
5) miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

Wójt, burmistrz lub prezydent może odmówić wpisu do rejestru w przypadku, gdy:
1) podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia placówki,
2) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

Wykreślenie z rejestru następuje, gdy:
1) podmiot złożył wniosek o wykreślenie z rejestru,
2) nie usunięto nieprawidłowości w wyznaczonym terminie w zakresie prowadzenia placówki,
3) przekazane we wniosku informacje oraz dołączona do niego dokumentacja jest niezgodna ze stanem faktycznym.

Wójt, burmistrz, prezydent sprawują nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: M. Szaja Data wytworzenia informacji: 2015-07-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M. Szaja Data wprowadzenia do BIP 2015-07-29 14:10:49
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2015-07-29 14:14:28
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-02-05 16:43:59
Artykuł był wyświetlony: 5476 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku