ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sesja Rady Miejskiej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-22 07:37:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

            Uprzejmie zapraszam  na LVII  sesję zwyczajną  Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 28  marca 2018r.    
           Początek obrad o godz.9:00 w sali posiedzeń (I piętro) Urzędu Miejskiego  w Lubsku.
 
Porządek sesji
 1.  Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 3. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie  podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 5. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Burmistrza Lubska i Rady Miejskiej w Lubsku.
 6. Podjęcie uchwały  w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubsko”.
 7. Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubsko na lata 2018 – 2020.
 8. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 9. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubsko na 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2018-2033.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
 Andrzej Tomiałowicz

Akapit nr 2 - brak tytułu

Projekty uchwał

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-03-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-03-22 07:37:38
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-03-22 07:37:41
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-03-22 12:44:33
Artykuł był wyświetlony: 112 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dzień przyjęć interesantów - zmiana!

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-21 08:51:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku ze zmianą ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), która obliguje organ samorządowy do umożliwienia złożenia skarg i wniosków w dogodnych dla mieszkańców godzinach, od dnia 26 marca 2018 r. Burmistrz Lubska będzie przyjmował interesantów w każdy poniedziałek od godz. 12.00 do godz. 17.00.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: J. Marcinów Data wytworzenia informacji: 2018-03-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: J. Marcinów Data wprowadzenia do BIP 2018-03-21 08:51:42
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-03-21 08:51:46
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-03-21 08:51:46
Artykuł był wyświetlony: 166 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-15 22:21:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej zostało zwołane na dzień 29 marca br. (czwartek) o godz. 1000, Ratusz pok. nr 6.
Podczas prac Komisji zostaną rozpatrzone złożone wnioski dotyczące najmu mieszkania, o zamianę zajmowanego mieszkania oraz sprawy różne.
Osoby zainteresowane zapraszamy do uczestnictwa w Komisji.
Bliższych informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej  tut. Urzędu (Ratusz – II piętro, pok. nr 23).
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Dubowska Data wytworzenia informacji: 2018-03-15 15:30:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Dubowska Data wprowadzenia do BIP 2018-03-15 22:21:04
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-03-15 22:21:24
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-03-15 22:21:24
Artykuł był wyświetlony: 503 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-02 13:20:53

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: M. Słowińska Data wytworzenia informacji: 2018-03-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M. Słowińska Data wprowadzenia do BIP 2018-03-02 13:20:53
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-03-02 13:21:15
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-03-02 13:21:15
Artykuł był wyświetlony: 1531 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-01 11:13:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH DLA OSÓB CAŁKOWICIE BĄDŹ CZĘŚCIOWO UBEZWŁASNOWOLNIONYCH
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych. Nabór ma charakter ciągły.
Uwaga: Pełnienie funkcji opiekuna prawnego osoby częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionej nie wiąże się z zatrudnieniem w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubsku.
 
Zakres podstawowych zadań:
Sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.
 
O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego decyduje Sąd.
Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej.
 
Wymagania warunkujące dopuszczenia do udziału w naborze:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • nie być pozbawionym władzy rodzicielskiej,
 • nie poszlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
Wymagane dokumenty:
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.
 
UWAGA!
Oświadczenie musi być podpisane własnoręcznie.
 
Zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych przyjmowane są wyłącznie osobiście lub za pośrednictwem poczty:
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku
68-300 Lubsko, ul. 3 Maja 1
w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Kandydat na opiekuna prawnego”
 
Kierownik MGOPS W Lubsku przewiduje możliwość rozmowy wstępnej przed przyjęciem kandydata na opiekuna prawnego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: M. Szudrawska - MGOPS Data wytworzenia informacji: 2018-03-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M. Szudrawska - MGOPS Data wprowadzenia do BIP 2018-03-01 11:13:09
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-03-01 11:13:13
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-03-01 11:13:13
Artykuł był wyświetlony: 1625 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram prac stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na miesiąc marzec 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-23 13:43:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Data
 
Godzina
 
Nazwa komisji
 
Goście zaproszeni
 
Temat posiedzenia
5
8:00
Bezpieczeństwa Publicznego Spraw Społecznych
 i Zdrowia
 
 
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
 
oraz
goście zaproszeni  wg.
porządku posiedzenia
 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w gminie Lubsko -  godz. 8.00.
  Zaproszeni: Burmistrz Lubska Joanna Zielińska Kmera - Kierownik Urzędu Pracy w Lubsku, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych.
 2. Potrzeby, szkolenia i możliwości zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych w zakresie działania Powiatowego Urzędu Pracy - godz. 8.30.
  Zaproszeni jak wyżej.
 3. Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w powiecie żarskim w kontekście szansy i możliwości zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych - planowane nowe kierunki i specjalności w lubskich szkołach - godz. 9.00. 
  Zaproszeni: Burmistrz Lubska , Starosta Powiatu Żarskiego,  Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lubsku, Dyrektor ZDZ w Lubsku.
 4. Perspektywa nowych miejsc pracy w kontekście powstania nowych zakładów pracy –   Godz. 9.45.
  Zaproszeni: Burmistrz Lubska, Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej.
 5. Posumowanie akcji „Bezpieczne Ferie 2018”. Godz. 10.15.
  Zaproszeni: Burmistrz Lubska, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych.
 6. Opiniowanie projektów uchwał.
 7. Sprawy różne
7
8:30
Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
Nacz.Wydz.Spr.Społ.
Dyr.Sz.P nr 1
1. Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 1
2. Zmiany w Karcie Nauczyciela
3. Rozpatrywanie projektów uchwał
4. Sprawy różne
 
13
9:00
Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
 
WYJAZDOWE
 
Nacz.Wydz. IGK
 
Utrzymanie zieleni w gminie, parkingi gminne, targowisko miejskie.
26
9:00
Rozwoju Gospodarczego Finansów i Budżetu
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
 
 
 1. Administracja Publiczna- racjonalność wydatków, możliwość obniżenia wydatków tut. urzędu.
 2. Analiza podpisywanych umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło w tut. urzędzie z podmiotami zewnętrznymi i pracownikami.
 3. Sprawy różne.
Posiedzenie sesji planowane jest na dzień 28 marca 2018r. godz. 9:00
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-02-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-02-23 13:43:07
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-02-26 07:19:41
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-02-26 07:19:41
Artykuł był wyświetlony: 1623 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-13 18:04:20

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: M. Słowińska Data wytworzenia informacji: 2018-02-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M. Słowińska Data wprowadzenia do BIP 2018-02-13 18:04:20
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-02-13 18:05:25
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-02-13 18:05:25
Artykuł był wyświetlony: 2295 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2018/2019

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-31 15:00:24

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: M. Szaja Data wytworzenia informacji: 2018-01-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M. Szaja Data wprowadzenia do BIP 2018-01-31 15:00:24
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-01-31 15:04:56
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-01-31 15:04:56
Artykuł był wyświetlony: 3036 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej na rok 2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-12 10:19:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Lubska informuje, że każdy rolnik, który zamierza odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
 • w terminie od 1 lutego 2018r. do 28 lutego 2018r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017r. do 31 stycznia 2018r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2018r. do 31 sierpnia 2018r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018r. do 31 lipca 2018r.
  w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018r.  
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018r. wynosi:
86,00 zł x ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
3 - 30 kwietnia 2018r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2018r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku, przy czym wypłata następuje z chwilą przekazania kwoty dotacji przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: E. Mijalska Data wytworzenia informacji: 2018-01-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: E. Mijalska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-12 10:19:00
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-01-12 10:19:17
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-01-12 10:19:17
Artykuł był wyświetlony: 4179 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Podatek rolny i podatek leśny w 2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-08 16:40:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podatek rolny w 2018
 • dla gruntów gospodarstw rolnych (powyżej1 ha) – 131,23 zł/ha przeliczeniowy
 • dla pozostałych gruntów rolnych (poniżej 1 ha)   – 262,45 zł /ha fizyczny
Podatek leśny w 2018
Stawka podatku leśnego wynosi 43,3532 zł za 1 ha fizyczny lasu.
Dla lasów  wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka ulega obniżeniu o 50% i wynosi 21,6766 zł za 1 ha fizyczny lasu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: J. Wiśniewska Data wytworzenia informacji: 2018-01-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: J. Wiśniewska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-08 16:40:32
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-01-08 16:42:46
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-01-11 07:47:28
Artykuł był wyświetlony: 4413 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu