ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Harmonogram prac stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na miesiąc październik 2017 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-22 09:10:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Data
 
Godzina
 
Nazwa komisji
 
Goście zaproszeni
 
Temat posiedzenia
4
8:30
Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
 
Naczelnik Wydz. Spraw Społecznych
 
 
 1. Omówienie kryteriów i trybu nadana tytułu „Zasłużony Działacz Kultury”.
 2. Sprawy różne.
 3. Praca w terenie ok. godz. 10:00
Przygotowanie gabinetów lekcyjnych i pracowni pod kątem realizacji podstawy programowej.
5
8:15
Rewizyjna
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
Analiza funkcjonowania Podstrefy Przemysłowej Górzyn
Porządek posiedzenia:
 1. Geneza powstania.
 2. Regulamin. 
 3. Rejestr przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Podstrefy  Górzyn od chwili powstania do 31.XII.2016r.
 4. Zasady inwestowania.
 5. Przebieg promocji Podstrefy Górzyn od chwili powstania do 31 grudnia 2016r.
 6. Czynniki, które uniemożliwiają pozyskania inwestorów.
 7. Koszty utrzymania od chwili powstania  podstrefy Górzyn do 31 grudnia 2016r.
 
9
8:00
Bezpieczeństwa Publicznego Spraw Społecznych
 i Zdrowia
 
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
 
oraz
goście zaproszeni  wg.
porządku posiedzenia
 1. Praca komisji w terenie przy udziale Naczelnika Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej– wyjazd spod UM Lubsko godz. 8.00.
  • Informacja na temat planowanej przebudowy dróg ul. Przemysłowej, ul. Sybiraków, ul. Gdańskiej oraz ocena i możliwości poprawy stanu technicznego ul. Poznańskiej. Problem ograniczonej widoczności na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej i Krakowskie Przedmieście (porośnięte krzewy) oraz problem niebezpiecznie pochylonych drzew na ul. Bohaterów i ul. Glinianej
  • Informacja na temat planowanych koncepcji zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu  ul. Reja, ul. Wrocławskiej i ul. Przemysłowej w kontekście rozwiązania problemu zagrożeń na zatłoczonych ulicach miasta.
  • Zagospodarowanie kompleksu wokół „Zalewu Karaś” w kontekście realizowanych i planowanych przez Powiat Żarski i Gminę Lubsko inwestycji. –Godz. 9.15. zaproszona Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku,
 2. Plan Zarządzania Kryzysowego w gminie Lubsko – aktualizacja procedur. Informacja na temat materiałów i sprzętu znajdującego się w magazynach obrony cywilnej, stan techniczny urządzeń związanych z alarmowanie mieszkańców  na wypadek zagrożeń. Godz. 10.30 Burmistrz, Dowódca JRG Lubsko, Komendant Komisariatu Policji w Lubsku, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy różne.
10
9:00
Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska  Gospodarki Komunalnej
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
 
pkt. 4
godz. 10:30
Prezes LWiK
Prezes PGKiM
 1. Omówienie propozycji stawek podatków na 2018r.
 2. Omówienie propozycji wprowadzenia obligacji.
 3. Analiza przychodów z opłat targowych.
 4. Możliwość ograniczenia skutków spowodowanych przez ulewne deszcze.
 5. Sprawy rożne.
23
9:00
Rozwoju Gospodarczego Finansów i Budżetu
 
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
 
 
 
 1. Ocena działalności Lubskich Wodociągów i Kanalizacji za 2016r.
 2. LWiK- analiza wydatków, możliwość obniżenia wydatków.
 3. Sposób zamawiania towarów, materiałów i usług w LWiK w 2016.
 4. Propozycja stawek wody i ścieków na 2018r.
 5. Sprawy różne.
 
Posiedzenie sesji planowane jest na dzień 25 października  2017r. godz. 10:00
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2017-09-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2017-09-22 09:10:55
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2017-09-22 09:11:22
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2017-09-22 09:11:22
Artykuł był wyświetlony: 71 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sesja Rady Miejskiej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-21 14:55:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam  na LI  sesję zwyczajną  Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 27 września 2017r.              
Początek obrad o godz.10:00 w sali posiedzeń (I piętro) Urzędu Miejskiego  w Lubsku.
 
Porządek sesji:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 3. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (wspólnota mieszkaniowa).
 5. Podjęcie uchwały  w sprawie  zmiany uchwały nr XXXV/182/16 z dnia 28 września 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko.
 6. Podjęcie uchwały  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubsko na lata 2017 -2023.
 8. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubsko.
 9. Podjęcie uchwały  w sprawie skargi mieszkańca Lubska na działalność Burmistrza Lubska.
 10. Podjęcie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubsko na 2017 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2017-2030.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Tomiałowicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2017-09-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2017-09-21 14:55:49
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2017-09-21 14:57:18
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2017-09-21 14:57:18
Artykuł był wyświetlony: 142 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram prac stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na miesiąc wrzesień 2017 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-30 10:55:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Data
 
Godzina
 
Nazwa komisji
 
Goście zaproszeni
 
Temat posiedzenia
6
8:30
Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
 
Naczelnik Wydz. Spraw Społecznych
 
oraz
goście zaproszeni  wg.
porządku posiedzenia
 1. Utworzenie Izby Historycznej Miasta i Gminy Lubsko.
  Zaproszeni: p. Rafał Sochacki i p. Norbert Piątkowski ( opiekunowie  Izby Historycznej w Jasieniu), p. Tadeusz Buczek (opiekun Izby Muzealnej w Gubinie), p. Krzysztof Kassowski, p.Dariusz Michalik ( nauczyciele Spec. Ośr. Szkol. Wychow. w Lubsku), p.Bartosz Łapa ( nauczyciel NGDM),p. Bogusław Pogorzelec ( nauczyciel Gimn. Nr 1), p. Rabenda Tomasz, p. Krzysztof Kuźmiak, p. Krzysztof Kowsz ( nauczyciel ZST w Lubsku), p. Rajmund Adamski,p.Władysław Mochocki, p. Maria Rudek (dyr. Bibl. Publ.), p. Wioletta Nawrot, p. Alicja Graczyk (emerytow. naucz. Historii w Sz.P. Górzyn), p. Marek Stępień (Naczel. Red. Magazynu Lubskiego), p. Krzysztof Bagiński (emeryt. nauczyciel ZSOiE), p. Stanisław Żyburt (historyk)
 2. Omówienie dostarczonych projektów uchwał.
 3. Sprawy różne.
11
8:00
Bezpieczeństwa Publicznego Spraw Społecznych
 i Zdrowia
 
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
 
oraz
goście zaproszeni  wg.
porządku posiedzenia
 1. Sprawozdanie z bieżącej działalności MOPS – przedstawi kierownik –godz. 8:00  Zaproszeni: Burmistrz, Kierownik MGOPS
 2. Informacja na temat realizacji gospodarki odpadami w gminie Lubsko, bilansowanie kosztów w 2017 roku. Godz.8:30 Zaproszeni: Burmistrz, Prezes PGKiM Lubsko, Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej.
 3. Bezpieczna droga do szkoły – ocena stanu dróg,  dojścia do szkół, zmiana oznakowania ulic, wpływ na stan bezpieczeństwa na drogach. Godz.9:00.
  Zaproszeni : Burmistrz, Komendant Komisariatu Policji w Lubsku, Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej.
 4. Informacja na temat stanu dróg w gminie oraz poniesionych kosztach, realizacja harmonogramu naprawy dróg w mieście i gminie. Godz. 9.30.
  Zaproszeni: Burmistrz, Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej.
 5. Zmiany nazewnictwa ulic w kontekście kosztów, poniesionych przez mieszkańców, przedsiębiorców oraz budżet gminy w 2017 r. Godz. 10:00.
  Zaproszeni: Burmistrz, Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej.
 6. Informacja na temat stanu realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego 2017. Godz.  10.30.
  Zaproszeni:  Burmistrz, Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej.
 7. Opiniowanie projektów uchwał.
 8. Sprawy różne.
 
25
9:00
Rozwoju Gospodarczego Finansów i Budżetu
 
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
 
Godz. 9:00
Kier. i gł. księg. ZGMK w Lubsku
 
 
 1. Merytoryczna i finansowa analiza działalności Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Mieszkaniowym za 2016r.
 2. Gospodarka komunalna - wydatki 2016r.
 3. Informacja o stanie finansowym Gminy Lubsko.
 4. Sprawy różne.
Posiedzenie sesji planowane jest na dzień 27 września 2017r. godz. 9:00
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2017-08-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2017-08-30 10:55:26
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2017-08-30 10:55:49
Osoba, która zmieniła informację: Sebastian Górski Data ostatniej zmiany: 2017-09-13 14:53:47
Artykuł był wyświetlony: 1422 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dla właścicieli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-23 09:42:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informuję, że zgodnie z art. 3 ust. 3  pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.) Gmina zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji:
 1. zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania,
 2. przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.
Wobec powyższego od dnia 27 marca 2017 r. upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Lubsku przeprowadzą kontrolę wszystkich istniejących na terenie gminy zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
Zakres kontroli zgodny będzie z wymogami określonymi w ww. ustawie.  
Jednocześnie przypominam, iż właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są zobowiązani do udokumentowania tego faktu w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Dodatkowo właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających regularne opróżnianie zbiorników.
                                                                          
Burmistrz Lubska
Lech Jurkowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: M. Słowińska Data wytworzenia informacji: 2017-03-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M. Słowińska Data wprowadzenia do BIP 2017-03-23 09:42:04
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2017-03-23 09:42:15
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2017-03-23 09:42:15
Artykuł był wyświetlony: 9282 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2017 roku w Gminie Lubsko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-15 09:33:20

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Piasecka Data wytworzenia informacji: 2017-03-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Piasecka Data wprowadzenia do BIP 2017-03-15 09:33:20
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2017-03-15 09:33:53
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2017-03-15 09:33:53
Artykuł był wyświetlony: 9679 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-23 13:16:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii, wyznaczonych i upoważnionych do badania mięsa zwierząt poddanych ubojowi w gospodarstwie oraz mięsa odstrzelonych zwierząt łownych, przeznaczonego na użytek własny
Obszar Lubsko:
Rafał Rafalski - ul. Poznańska 51; 68-300 Lubsko; tel. 68/457-36-57 608-291-253
Zbigniew Wydrych - ul. Wrocławska 54; 68-300 Lubsko; tel. 68/372-03-18 606-286-492

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Inspekcja Weterynaryjna Data wytworzenia informacji: 2017-01-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Inspekcja Weterynaryjna Data wprowadzenia do BIP 2017-01-23 13:16:21
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2017-01-23 13:17:05
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2017-08-16 14:54:42
Artykuł był wyświetlony: 12808 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Stawki podatku rolnego i leśnego na 2017r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-12 12:47:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podatek rolny
 • dla gruntów gospodarstw rolnych ( powyżej1 ha ) – 131,10 zł/ha przeliczeniowy
 • dla pozostałych gruntów rolnych ( poniżej 1 ha )   - 262,20 zł /ha fizyczny
Podatek leśny
Stawka podatku leśnego wynosi 42,02 zł za 1 ha fizyczny lasu.
Dla lasów  wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka ulega obniżeniu o 50% i wynosi 21,01za 1 ha fizyczny lasu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: E. Mijalska Data wytworzenia informacji: 2017-01-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: E. Mijalska Data wprowadzenia do BIP 2017-01-12 12:47:59
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2017-01-12 12:48:03
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2017-01-12 12:48:03
Artykuł był wyświetlony: 13718 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-07-15 12:53:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku dotyczący afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: M. Słowińska Data wytworzenia informacji: 2016-07-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M. Słowińska Data wprowadzenia do BIP 2016-07-15 12:53:33
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2016-07-15 12:53:36
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2016-07-15 12:53:36
Artykuł był wyświetlony: 22833 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Możliwość wykupu najmowanych mieszkań komunalnych z bonifikatą

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-02-09 12:16:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Lubska zachęca najemców komunalnych lokali mieszkalnych do ich wykupu na preferencyjnych warunkach z uwzględnieniem bonifikaty, która przy zapłacie jednorazowej wynosi od 54% do 78% a przy sprzedaży ratalnej od 49% do 73% wartości lokalu mieszkalnego (9 rat rocznych). Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Lubsku, pl. Wolności 1, pok. nr 26, tel. (68) 457-61-26.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: M. Sawron Data wytworzenia informacji: 2016-02-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M. Sawron Data wprowadzenia do BIP 2016-02-09 12:16:53
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2016-02-09 12:17:02
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2016-02-09 12:17:02
Artykuł był wyświetlony: 30384 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-31 08:43:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o  zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: R. Jędryś Data wytworzenia informacji: 2015-12-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: R. Jędryś Data wprowadzenia do BIP 2015-12-31 08:43:36
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2015-12-31 08:44:03
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2016-01-04 13:50:26
Artykuł był wyświetlony: 27877 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu