ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Harmonogram prac stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na miesiąc maj 2017.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-05 12:41:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Data
 
Godzina
 
Nazwa komisji
 
Goście zaproszeni
 
Temat posiedzenia
8
8:00
Bezpieczeństwa Publicznego Spraw Społecznych
 i Zdrowia
 
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
 
oraz
goście zaproszeni  wg.
porządku posiedzenia
 1. Stan przygotowań do imprezy masowej „Dni Lubska, Godz. 8.00.
Zaproszeni: Burmistrz Lubska, Dyrektor Lubskiego Domu Kultury, Dyrektor OSIR w Lubsku, Komendant Komisariatu Policji w Lubsku, Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Lubsku,.
 1. Patologie i zagrożenia przestępczością nieletnich na terenie Gminy Lubsko w kontekście dostępu do alkoholu, narkotyków i dopalaczy. Analiza bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego w obrębie punktów sprzedających alkohol. Godz. 8.30.
Zaproszeni Burmistrz Lubska, Komendant Komisariatu Policji w Lubsku, Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, Naczelni Wydziału Spraw Społecznych.
 1. Opiniowanie projektów uchwał. Około Godz.9:00.
 2. Sprawy różne.
 3. Przygotowanie infrastruktury miejskiej do sezonu letniego, stan bezpieczeństwa i estetyki - (OSIR, Zalew Karaś, Zalew Nowiniec, Basen Miejski) Godz. 9.30.
Zaproszeni  Burmistrz Lubska ,Dyrektor OSIR w Lubsku, Komendant Komisariatu Policji w Lubsku, Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Lubsku, (praca w terenie).
9
9:00
Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
 
Naczelnik Wydz.IGK
 
oraz sołtysi
 
 1. Spotkanie z sołtysami, informacja na temat funduszu sołeckiego.
 2. Sprawy różne
 3. Działanie świetlic wiejskich –praca w terenie.
 
 
10
10:00
Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu
 
 
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
 
Naczelnik Wydz.Spraw Społecznych
 
oraz
goście zaproszeni  wg.
porządku posiedzenia
 
 1. Arkusze organizacyjne szkół na rok szkolny 2017 / 2018.
      Zaproszeni goście: naczelnik spraw społecznych – godz. 10.00
 1. Wakacje w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy, Ośrodku Sportu i Rekreacji i Lubskim Domu Kultury ( wypoczynek letni dzieci i młodzieży)
Zaproszeni  dyrektorzy ww placówek – godz. 10.40
 1. Omówienie projektów uchwał – godz. 11.20
 2. Sprawy różne
 3. Przygotowania do sezonu letniego, stan placów rekreacyjnych, kąpielisk miejskich, boisk sportowych – praca w terenie. Rozpoczęcie o 11.45 w hali sportowo – rekreacyjnej OSiR
16
8:00
Wspólne posiedzenie stałych komisji
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
 
naczelnicy tut. urzędu
dyr. Biblioteki
 1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubsko za 2016r.
 2. Omówienie dostarczonych  projektów uchwał.
 3. Sprawy różne między innymi:
 • Statut  Magazynu Lubskiego.
 • rozpatrzenie 2-ch wniosków o nadanie tytułu „Zasłużony Dla Gminy Lubsko”
 • zmiana nazw ulic w Lubsku i Górzynie
 
22
9:00
Rozwoju Gospodarczego Finansów i Budżetu
 
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
 
 
 
 1. Analiza kosztów finansowych placówek oświatowych.
2. Co można zrobić, aby subwencja oświatowa wystarczyła na utrzymanie placówek oświatowych.
3. Analiza podpisanych umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło w placówkach oświatowych z podmiotami
zewnętrznymi i pracownikami.
4.    Ocena wykonania budżetu Gminy za 2016r.
5.  Sprawy różne.
 
30
8:15
Rewizyjna
 
 
 
Kontrola stanu mienia w wybranych sołectwach. ( Górzyn-Gozdno, Osiek, Chocicz, Białków)
Posiedzenie sesji zwyczajnej planowane jest na dzień 24 maja  2017r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: BR Data wytworzenia informacji: 2017-05-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: BR Data wprowadzenia do BIP 2017-05-05 12:41:09
Wprowadził informację do BIP: Sebastian Górski Data udostępnienia informacji: 2017-05-05 12:41:14
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2017-05-24 08:03:04
Artykuł był wyświetlony: 4449 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dla właścicieli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-23 09:42:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informuję, że zgodnie z art. 3 ust. 3  pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.) Gmina zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji:
 1. zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania,
 2. przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.
Wobec powyższego od dnia 27 marca 2017 r. upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Lubsku przeprowadzą kontrolę wszystkich istniejących na terenie gminy zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
Zakres kontroli zgodny będzie z wymogami określonymi w ww. ustawie.  
Jednocześnie przypominam, iż właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są zobowiązani do udokumentowania tego faktu w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Dodatkowo właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających regularne opróżnianie zbiorników.
                                                                          
Burmistrz Lubska
Lech Jurkowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: M. Słowińska Data wytworzenia informacji: 2017-03-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M. Słowińska Data wprowadzenia do BIP 2017-03-23 09:42:04
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2017-03-23 09:42:15
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2017-03-23 09:42:15
Artykuł był wyświetlony: 6671 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2017 roku w Gminie Lubsko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-15 09:33:20

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Piasecka Data wytworzenia informacji: 2017-03-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Piasecka Data wprowadzenia do BIP 2017-03-15 09:33:20
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2017-03-15 09:33:53
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2017-03-15 09:33:53
Artykuł był wyświetlony: 7084 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-23 13:16:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii, wyznaczonych i upoważnionych do badania mięsa zwierząt poddanych ubojowi w gospodarstwie oraz mięsa odstrzelonych zwierząt łownych, przeznaczonego na użytek własny
Obszar Lubsko:
Rafał Rafalski - ul. Poznańska 51; 68-300 Lubsko; tel. 68/457-36-57 608-291-253
Zbigniew Wydrych - ul. XX-lecia PRL 54; 68-300 Lubsko; tel. 68/372-03-18 606-286-492

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Inspekcja Weterynaryjna Data wytworzenia informacji: 2017-01-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Inspekcja Weterynaryjna Data wprowadzenia do BIP 2017-01-23 13:16:21
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2017-01-23 13:17:05
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2017-01-23 13:17:05
Artykuł był wyświetlony: 10210 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Stawki podatku rolnego i leśnego na 2017r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-12 12:47:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podatek rolny
 • dla gruntów gospodarstw rolnych ( powyżej1 ha ) – 131,10 zł/ha przeliczeniowy
 • dla pozostałych gruntów rolnych ( poniżej 1 ha )   - 262,20 zł /ha fizyczny
Podatek leśny
Stawka podatku leśnego wynosi 42,02 zł za 1 ha fizyczny lasu.
Dla lasów  wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka ulega obniżeniu o 50% i wynosi 21,01za 1 ha fizyczny lasu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: E. Mijalska Data wytworzenia informacji: 2017-01-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: E. Mijalska Data wprowadzenia do BIP 2017-01-12 12:47:59
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2017-01-12 12:48:03
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2017-01-12 12:48:03
Artykuł był wyświetlony: 11110 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarejestruj swoje ptaki u powiatowego weterynarza

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-03 14:17:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dniem 20 grudnia 2016 roku nałożył na właścicieli drobiu obowiązek zgłoszenia do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsca utrzymywania swoich ptaków oraz odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczenia ich kontaktu z dzikimi ptakami.
 
Wobec powyższego Burmistrz Lubska zwraca się z prośbą o zgłaszanie się mieszkańców do siedziby Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubsku przy ul. XX lecia PRL 54 w celu rejestracji ptactwa (z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: M. Słowińska Data wytworzenia informacji: 2017-01-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M. Słowińska Data wprowadzenia do BIP 2017-01-03 14:17:21
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2017-01-03 14:17:25
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2017-01-09 13:40:48
Artykuł był wyświetlony: 11639 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-07-15 12:53:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku dotyczący afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: M. Słowińska Data wytworzenia informacji: 2016-07-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M. Słowińska Data wprowadzenia do BIP 2016-07-15 12:53:33
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2016-07-15 12:53:36
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2016-07-15 12:53:36
Artykuł był wyświetlony: 20240 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Możliwość wykupu najmowanych mieszkań komunalnych z bonifikatą

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-02-09 12:16:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Lubska zachęca najemców komunalnych lokali mieszkalnych do ich wykupu na preferencyjnych warunkach z uwzględnieniem bonifikaty, która przy zapłacie jednorazowej wynosi od 54% do 78% a przy sprzedaży ratalnej od 49% do 73% wartości lokalu mieszkalnego (9 rat rocznych). Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Lubsku, pl. Wolności 1, pok. nr 26, tel. (68) 457-61-26.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: M. Sawron Data wytworzenia informacji: 2016-02-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M. Sawron Data wprowadzenia do BIP 2016-02-09 12:16:53
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2016-02-09 12:17:02
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2016-02-09 12:17:02
Artykuł był wyświetlony: 27784 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-31 08:43:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o  zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: R. Jędryś Data wytworzenia informacji: 2015-12-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: R. Jędryś Data wprowadzenia do BIP 2015-12-31 08:43:36
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2015-12-31 08:44:03
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2016-01-04 13:50:26
Artykuł był wyświetlony: 25255 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Stawki czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubsko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-07-08 10:39:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

Z dniem 1 lipca weszło w życie zarządzenie nr 68/z/15 Burmistrza Lubska w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubsko.
Treść zarządzenia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Kalinowska Data wytworzenia informacji: 2015-07-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Kalinowska Data wprowadzenia do BIP 2015-07-08 10:39:11
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2015-07-08 10:43:04
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2015-07-08 10:43:04
Artykuł był wyświetlony: 20122 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu