ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Lubsku - 18 lipca 2018 r

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-13 13:59:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

O g ł o s z e n i e
Na podstawie art. 20 ust.1 ppkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz.U.  z 2018 r. poz. 994 ze zm. oraz na wniosek  Burmistrza Lubsko z dnia 13 lipca 2018r. zwołuję na dzień 18 lipca 2018 r. LXV sesję-   n a d z w y c z a j n ą    Rady   Miejskiej w Lubsku, na którą serdecznie zapraszam zainteresowanych. Początek obrad o godz.  8:00  sala  posiedzeń I piętro w Urzędzie Miejskim w Lubsku pl. Wolności.

Porządek obrad:
1.      Otwarcie sesji.
2.      Podjęcie uchwały w sprawie skargi mieszkanki Lubska na bezczynność Burmistrza Lubska w zakresie odprowadzania ścieków do kanalizacji miejskiej.
3.      Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
4.      Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Lubsku.
5.      Interpelacje i zapytania radnych.
6.      Sprawy różne.
7.      Zakończenie sesji.

II Wiceprzewodniczący   
Rady Miejskiej Zbigniew Czarny
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: KK Data wytworzenia informacji: 2018-07-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: KK Data wprowadzenia do BIP 2018-07-13 13:59:41
Wprowadził informację do BIP: Sebastian Górski Data udostępnienia informacji: 2018-07-13 13:59:45
Osoba, która zmieniła informację: Sebastian Górski Data ostatniej zmiany: 2018-07-13 13:59:45
Artykuł był wyświetlony: 188 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zagrożenie suszą rolniczą w uprawach

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-28 12:48:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

System Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach wykazał zagrożenie suszą rolniczą w uprawach rolniczych na terenie Gminy Lubsko. Warunkiem oszacowania szkód jest złożenie wniosku o oszacowanie strat w uprawach rolnych powstałych w wyniku suszy.
Wnioski proszę składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Lubsku, pl. Wolności 1.
Więcej informacji uzyskać można w Referacie Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Lubsku pokój nr 20 i pod numerem tel. 68-457-61-29 lub 68-457-61-26.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Krugiełka Data wytworzenia informacji: 2018-06-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Krugiełka Data wprowadzenia do BIP 2018-06-28 12:48:47
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-06-28 12:49:50
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-06-28 12:50:43
Artykuł był wyświetlony: 1089 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dla przedsiębiorców

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-17 14:12:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru  PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018 r.), wpis zostanie wykreślony z CEIDG.
Realizacja ww. przepisu będzie dotyczyła tylko określonej liczby przypadków i zostanie przeprowadzona etapami a zatem w dniu, wbrew doniesieniem medialnym, nie zostaną wykreślony "setki tysięcy" przedsiębiorców. Wykreśleniu będą podlegać te wpisy, które nie umożliwiają identyfikacji przedsiębiorcy. Są to wpisy powstałe kilkanaście lat temu i więcej. Nierzadko zawierają szczątkowe dane (np. tylko imię i nazwisko). Wpisy te od lat są nieaktywne, nie dokonywano w nich żadnej modyfikacji.
Ministerstwo dokonało rzetelnej analizy wpisów, które będą podlegać wykreśleniu z CEIDG ze względu na brak numeru PESEL we wpisie. Dane zostały zweryfikowane w rejestrach publicznych, w tym bazie Ministerstwa Finansów i Głównego Urzędu Statystycznego, tak by nie doprowadzić do wykreślenia przedsiębiorców faktycznie wykonujących działalności gospodarczej, a nieposiadających numeru PESEL. W ten sposób zweryfikowano ok. 13 000 takich wpisów w CEIDG. Zatem wszędzie tam, gdzie było to możliwe, Ministerstwo dokonało zmian bez konieczności angażowania przedsiębiorców.
Wszyscy przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2012 r. lub dokonali od tego czasu jakichkolwiek zmian w swoim wpisie, posiadają w bazie numer PESEL. System informatyczny CEIDG nie dopuszcza do wprowadzania zmian we wpisie przedsiębiorcy bez numeru PESEL. Zatem jeśli przedsiębiorca od 2012 r. dokonywał jakiejkolwiek zmiany w swoim wpisie w CEIDG (rejestrował się, dodawał kod PKD, zmieniał adres, zawieszał działalność), to jego wpis musi zawierać numer PESEL.
Mimo licznych telefonów do Ministerstwa nie zgłosiła się ani jedna osoba, która nie miałaby numeru PESEL.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: S. Urban Data wytworzenia informacji: 2018-05-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: S. Urban Data wprowadzenia do BIP 2018-05-17 14:12:09
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-05-17 14:12:13
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-05-17 14:12:12
Artykuł był wyświetlony: 3058 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-15 14:22:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203)
w związku z art. 12 ust. 1:
  1. Podstawowa kwota dotacji na rok 2018 dla przedszkoli obliczona na dzień 31.03.2018 r.   wynosi 12 109,37 (1 009,11 miesięcznie);
  2. Statystyczna liczba dzieci (wg SIO na dzień 30 września 2017 r.) w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubsko pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi 336;
  3. Podstawowa kwota dotacji na rok 2018 dla oddziału przedszkolnego obliczona na dzień 31.03.2018 r. wynosi 4 877,74 (406,48 miesięcznie);
  4. Statystyczna liczba dzieci (wg SIO na dzień 30 września 2017 r.) w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubsko pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi 157;
  5. Podstawowa kwota subwencji na ucznia wynosi:
Finansowy standard A podziału subwencji
5 409,1141000000
Wskaźnik korygujący Di
1,0291365129
Zadania szkolne
1,0000000000
Podstawowa kwota subwencji
5 566,7168227522
 
 
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji następuje:
1)      w miesiącu roku budżetowego następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy;
2)      w październiku roku budżetowego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Piasecka Data wytworzenia informacji: 2018-05-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Piasecka Data wprowadzenia do BIP 2018-05-15 14:22:54
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-05-15 14:22:58
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-05-15 14:22:58
Artykuł był wyświetlony: 3188 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Mieszkanie do wynajęcia - ul. Kilińskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-20 13:31:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Lubsko dysponuje wolnym mieszkaniem przy ulicy Kilińskiego 22/4, które może być przedmiotem najmu.
Szczegóły w załączniku. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się w terminie do 14 maja.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Dubowska Data wytworzenia informacji: 2018-04-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Dubowska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-20 13:31:34
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-04-20 13:32:26
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-04-23 12:42:46
Artykuł był wyświetlony: 4544 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Szacowanie szkód łowieckich

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-13 11:30:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw z dnia 22  marca 2018r. oraz interpretacją Ministerstwa Środowiska nowych przepisów dotyczących szacowania szkód łowieckich, zgodnie z art. 46, pkt 3 wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Krugiełka Data wytworzenia informacji: 2018-04-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Krugiełka Data wprowadzenia do BIP 2018-04-13 11:30:58
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-04-13 11:31:53
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-04-13 11:31:53
Artykuł był wyświetlony: 4859 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uzupełniające wybory ławników

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-12 12:45:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze zgłosił konieczność dokonania uzupełniających wyborów 4 ławników na kadencję 2016-2019 orzekających w sprawach cywilnych i karnych Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.
Szczegóły w załączniku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: H. Dybka Data wytworzenia informacji: 2018-04-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: H. Dybka Data wprowadzenia do BIP 2018-04-12 12:45:55
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-04-12 12:46:45
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-04-12 12:46:45
Artykuł był wyświetlony: 4849 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Apel do hodowców trzody chlewnej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-03 11:35:18

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: M. Słowińska Data wytworzenia informacji: 2018-04-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M. Słowińska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-03 11:35:18
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-04-03 11:35:46
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-04-09 11:44:13
Artykuł był wyświetlony: 5207 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dzień przyjęć interesantów - zmiana!

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-21 08:51:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku ze zmianą ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), która obliguje organ samorządowy do umożliwienia złożenia skarg i wniosków w dogodnych dla mieszkańców godzinach, od dnia 26 marca 2018 r. Burmistrz Lubska będzie przyjmował interesantów w każdy poniedziałek od godz. 12.00 do godz. 17.00.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: J. Marcinów Data wytworzenia informacji: 2018-03-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: J. Marcinów Data wprowadzenia do BIP 2018-03-21 08:51:42
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-03-21 08:51:46
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-03-21 08:51:46
Artykuł był wyświetlony: 4564 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-02 13:20:53

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: M. Słowińska Data wytworzenia informacji: 2018-03-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M. Słowińska Data wprowadzenia do BIP 2018-03-02 13:20:53
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-03-02 13:21:15
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-03-02 13:21:15
Artykuł był wyświetlony: 5184 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu