ˆ

Ogłoszenia i komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-12 14:56:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

W poniedziałek 17 grudnia burmistrz będzie nieobecny z powodu wyjazdu.
Mieszkańców będą przyjmować naczelnicy wydziałów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: M. Duszczak Data wytworzenia informacji: 2018-12-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M. Duszczak Data wprowadzenia do BIP 2018-12-12 14:56:59
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-12-12 14:57:04
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-12-18 07:40:28
Artykuł był wyświetlony: 363 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

III Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-04 15:18:57

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z póź. zm. oraz na wniosek Burmistrza Lubska z dnia 3 grudnia 2018r. zwołuję na dzień 7 grudnia 2018 r. III sesję - nadzwyczajną Rady Miejskiej w Lubsku, na którą serdecznie zapraszam zainteresowanych.
Początek obrad o godz. 8:30 sala posiedzeń I piętro w Urzędzie Miejskim w Lubsku, pl. Wolności 1.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2019.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2019 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubsko na lata 2019-2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Lubsko.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” na lata 2019-2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego, w związku z realizacją wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie sesji.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Monika Przysmak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-12-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-12-04 15:18:57
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-12-04 15:22:47
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-12-04 15:22:47
Artykuł był wyświetlony: 424 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-29 08:33:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej zostało zwołane na dzień 12 grudnia br. (środa) o godz. 10.00, Ratusz pok. nr 6.
Podczas prac Komisji zostaną rozpatrzone złożone wnioski dotyczące najmu mieszkania, o zamianę zajmowanego mieszkania oraz sprawy różne.Osoby zainteresowane zapraszamy do uczestnictwa w Komisji.Bliższych informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych w Wydziale Infrastruktury  i Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu (Ratusz – II piętro, pok. nr 23).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Dubowska Data wytworzenia informacji: 2018-11-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Dubowska Data wprowadzenia do BIP 2018-11-29 08:33:23
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-11-29 08:33:34
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-11-29 08:33:34
Artykuł był wyświetlony: 854 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-24 09:37:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie § 1 pkt. 3 zarządzenia  numer 87/z/2018 z dnia 23.10.2018 r. w sprawie ustalenia formy  i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektów uchwał, przeprowadza się konsultacje w sprawie ww. uchwały w formie wykorzystania formularza online tj. załącznika do Zarządzenia Nr 87/z/2018 Burmistrza Lubska z dnia 23.10.2018 r., który wypełniony należy przesyłać na adres e-mail:
Wysokość środków o których mowa w  § 6 ust. 2  przedmiotowej uchwały, na rok 2019 przeznaczone są na:
 • 150 000,00 tys. zł działania w zakresie  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubsku,
 • 120 000,00 tys. zł sport kwalifikowany ,
 • 20 000,00 tys. zł  pozostałe priorytety,
 • 333 000,00 tys. zł prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubsku (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego),
 • 70 000,00 tys. zł prowadzenie ogrzewalni w Lubsku (środki z Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: M. Drewniak Data wytworzenia informacji: 2018-10-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M. Drewniak Data wprowadzenia do BIP 2018-10-24 09:37:11
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-10-24 09:39:55
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-11-14 14:33:37
Artykuł był wyświetlony: 2146 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-03 13:43:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej zostało zwołane na dzień 10 października br. (środa) o godz. 10.00, Ratusz pok. nr 6.
 Podczas prac Komisji zostaną rozpatrzone złożone wnioski dotyczące najmu mieszkania, o zamianę zajmowanego mieszkania oraz sprawy różne.
Osoby zainteresowane zapraszamy do uczestnictwa w Komisji.
Bliższych informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu (Ratusz – II piętro, pok. nr 23).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Dubowska Data wytworzenia informacji: 2018-10-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Dubowska Data wprowadzenia do BIP 2018-10-03 13:43:29
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-10-03 13:45:25
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-10-03 13:45:25
Artykuł był wyświetlony: 739 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sesja Rady Miejskiej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-24 13:25:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie zapraszam  na LXVIII  sesję zwyczajną  Rady Miejskiej w Lubsku, która odbędzie się w dniu 26 września 2018r.   Początek obrad o godz.10:00 w sali posiedzeń (I piętro) Urzędu Miejskiego  w Lubsku.
 
Porządek sesji
 
1.   Otwarcie sesji.
2.   Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.
3.   Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubsko.
5.   Podjęcie uchwały  w sprawie  uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie  Gminy Lubsko
6.   Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały nr XVI/70/15 Rady Miejskiej w Lubsku  z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubsko na lata 2015-2020.
7.   Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubsko na 2018 rok.
8. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2018-2033.
9.   Interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie sesji.
                               
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Tomiałowicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-09-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-09-24 13:25:45
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-09-24 13:25:48
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-09-24 13:25:48
Artykuł był wyświetlony: 553 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uwaga właściciele i zarządcy lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-14 13:05:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komunikat dotyczący zagrożenia pożarowego w lasach.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: M. Konieczka Data wytworzenia informacji: 2018-09-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M. Konieczka Data wprowadzenia do BIP 2018-09-14 13:05:27
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-09-14 13:06:09
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-12-12 10:25:37
Artykuł był wyświetlony: 4426 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-11 08:47:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej zostało zwołane na dzień 19 września br. (środa) o godz. 10.00, Ratusz pok. nr 6.
Podczas prac Komisji zostaną rozpatrzone złożone wnioski dotyczące najmu mieszkania, o zamianę zajmowanego mieszkania oraz sprawy różne.
Osoby zainteresowane zapraszamy do uczestnictwa w Komisji.
Bliższych informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu (Ratusz – II piętro, pok. nr 23).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: A. Dubowska Data wytworzenia informacji: 2018-09-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A. Dubowska Data wprowadzenia do BIP 2018-09-11 08:47:15
Wprowadził informację do BIP: Anna Kalinowska Data udostępnienia informacji: 2018-09-11 08:48:37
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-09-11 08:48:37
Artykuł był wyświetlony: 787 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-05 14:29:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy, że dnia  07 września 2018 roku o godz. 10.00 zostanie przeprowadzone zgromadzenie, którego celem jest wyrażenie opinii w przedmiocie braku budowy II-go etapu obwodnicy miasta Lubska. Zgromadzenie odbędzie się na przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 287 w Lubsku w rejonie Placu Vlotho.  Przewidywany czas trwania zgromadzenia: od 10.00 do 12.00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: MW Data wytworzenia informacji: 2018-09-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: MW Data wprowadzenia do BIP 2018-09-05 14:29:26
Wprowadził informację do BIP: Sebastian Górski Data udostępnienia informacji: 2018-09-05 14:29:36
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-09-11 08:48:06
Artykuł był wyświetlony: 781 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

SESJA NADZWYCZAJNA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-04 09:53:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 20 ust.1 ppkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz.U.  z 2018 r. poz. 994 z póź. zm. oraz na wniosek  Burmistrza Lubsko z dnia 31 sierpnia 2018r. zwołuję na dzień 7 września 2018 r. LXVII sesję - nadzwyczajną Rady   Miejskiej w Lubsku, na którą serdecznie zapraszam zainteresowanych.

Początek obrad o godz.  8:00  sala  posiedzeń I piętro w Urzędzie Miejskim w Lubsku pl. Wolności.
 
Porządek obrad:
1.      Otwarcie sesji.
2.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu postępowania naprawczego Gminy Lubsko.
3.      Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Lubsko odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Lubsku, Rady Powiatu Żarskiego, Sejmiku Województw Lubuskiego oraz wyborów Burmistrza Lubska.
4.      Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Lubsko w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
5.      Interpelacje i zapytania radnych.
6.      Sprawy różne.
7.      Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej  Andrzej Tomiałowicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubsko
Osoba, która wytworzyla informację: KK Data wytworzenia informacji: 2018-09-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: KK Data wprowadzenia do BIP 2018-09-04 09:53:04
Wprowadził informację do BIP: Sebastian Górski Data udostępnienia informacji: 2018-09-04 09:53:19
Osoba, która zmieniła informację: Anna Kalinowska Data ostatniej zmiany: 2018-09-11 08:48:06
Artykuł był wyświetlony: 818 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Lubsku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu